Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1857Nr 727 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale Nr 531 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie06.08.2020 - 01:14
1297Nr 178 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny06.08.2020 - 01:13
3016Nr 81 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych06.08.2020 - 01:12
4045Nr 166 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie06.08.2020 - 01:12
3367Nr 13/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych06.08.2020 - 01:10
2455Nr 104 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Japan06.08.2020 - 01:07
2250Nr 227 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Benemerenti Universitati Nostrae Marszałek Sejmu RP Pani Ewie Kopacz06.08.2020 - 01:06
1142Nr 66/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Data science w praktyce”06.08.2020 - 01:01
2178UCHWAŁA Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakr06.08.2020 - 00:47
1974Decyzja Nr 52/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich06.08.2020 - 00:46
1042Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie06.08.2020 - 00:44
2066Nr 43/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna” 06.08.2020 - 00:42
1938Nr 71/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kreatywne formy pracy z młodzieżą” 06.08.2020 - 00:38
1120Nr 40 z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2000 rok06.08.2020 - 00:38
1157Nr 65/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/201806.08.2020 - 00:38
2465Nr 728 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UW-M w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia06.08.2020 - 00:37
207Nr 19/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202006.08.2020 - 00:37
1284Nr 12 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Rektora do zaciągania zobowiązań06.08.2020 - 00:35
350Nr 232/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego 06.08.2020 - 00:21
3793Zarządzenie Nr 16/2009 Rektora z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych06.08.2020 - 00:20
759Technolog w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa06.08.2020 - 00:19
3171Nr 656 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny”06.08.2020 - 00:18
2889Nr 215 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Oleha MASLIENNIKOVA06.08.2020 - 00:13
2619Nr 772 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Lucyny FRONCZAK06.08.2020 - 00:07
1456Nr 119/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki06.08.2020 - 00:06
2658Nr 65 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Januszowi MAŁŁKOWI06.08.2020 - 00:05
3143Nr 60/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego06.08.2020 - 00:05
404Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego w ramach programu MNISW „regionalna inicjatywa doskonałości” 2019-202206.08.2020 - 00:03
581Nr 94/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2018/201906.08.2020 - 00:02
3341Nr 565 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją”05.08.2020 - 23:58

Łącznie 26480404 odwiedzin dla wszystkich podstron.