Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
986Nr 42/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej05.07.2020 - 16:10
555Nr 26/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw05.07.2020 - 16:07
2498Nr 290 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych nr 118 m. Olsztyn oraz nr 65 m. Olsztyn05.07.2020 - 16:06
1545TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2012/201305.07.2020 - 16:05
2950Nr 65 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku „stosunki międzynarodowe”05.07.2020 - 16:03
2242Nr 691 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 05.07.2020 - 16:03
3124Nr 121 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki05.07.2020 - 16:02
293Nr 103/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego05.07.2020 - 16:00
2360Decyzja Nr 19 Rektora z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Laboratorium drogownictwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-201305.07.2020 - 15:58
3751Zarządzenie Nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 05.07.2020 - 15:56
2367Nr 668 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony05.07.2020 - 15:55
2168Nr 874 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...05.07.2020 - 15:52
1508Nabór na stypendystę-doktoranta Wydział Lekarski UWM05.07.2020 - 15:51
1685Zarządzenie Nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii05.07.2020 - 15:51
2483Nr 351 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej05.07.2020 - 15:50
2409Nr 605 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa izolatki na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”05.07.2020 - 15:48
3604Nr 99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.07.2020 - 15:47
2489Nr 925 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/201805.07.2020 - 15:47
1192Nr 210 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202005.07.2020 - 15:46
2486Nr 375 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony05.07.2020 - 15:46
1897Decyzja Nr 58/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2012 roku w sprawie w sprawie uruchomienia stałego dyżuru Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na czas trwania treningu oraz działowej gry de05.07.2020 - 15:44
2127Nr 82/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wychowanie w szkole”05.07.2020 - 15:44
1263Nr 238 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 200505.07.2020 - 15:43
1054Nr 59/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich05.07.2020 - 15:39
2277Nr 205 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława MILEWSKIEGO05.07.2020 - 15:39
1216Nr 30/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji05.07.2020 - 15:38
1240Nr 15/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych05.07.2020 - 15:38
2250Nr 109 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne05.07.2020 - 15:36
1109konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej 05.07.2020 - 15:36
2918Zarządzenie Nr 73/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie05.07.2020 - 15:34

Łącznie 26168514 odwiedzin dla wszystkich podstron.