Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1594Nr 63/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 10:03
457UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ELEKTRYKA17.04.2021 - 10:01
2771Nr 773 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 09:59
3285Nr 185 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Sergiusza NAWROCKIEGO17.04.2021 - 09:58
2885Nr 264 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony17.04.2021 - 09:57
844Nr 387 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU17.04.2021 - 09:57
2496Nr 165 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja17.04.2021 - 09:56
3277Nr 232 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok17.04.2021 - 09:56
1443Nr 216 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji M17.04.2021 - 09:55
1022Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 17.04.2021 - 09:55
2049Decyzja Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej 17.04.2021 - 09:53
1399Nr 118 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o współpracy z Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Republika Chorwacji17.04.2021 - 09:52
3116Decyzja Nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/201317.04.2021 - 09:50
4768Nr 56 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rok17.04.2021 - 09:49
1057Nr 100/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 17.04.2021 - 09:49
2020Nr 412 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Doroty KULIKOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego17.04.2021 - 09:48
2727Nr 301 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2010 rok.17.04.2021 - 09:47
3443Nr 89 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok17.04.2021 - 09:47
1454Nr 134/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2014 z dnia 10 listopada 2014 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Ekonomia - rachunkowość budżetowa” 17.04.2021 - 09:46
4778Nr 51 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki17.04.2021 - 09:45
3100Nr 474 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” 17.04.2021 - 09:45
2472Nr 790 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu17.04.2021 - 09:45
261427 grudnia dniem wolnym od pracy17.04.2021 - 09:45
2605Nr 280 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji17.04.2021 - 09:45
1395Nr 6/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym17.04.2021 - 09:43
3270Nr 281 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych17.04.2021 - 09:42
2655Nr 804 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 429 Senatu z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa”17.04.2021 - 09:41
3347Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201617.04.2021 - 09:40
1313Nr 100/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie Regulaminu Porządkowego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 09:39
5449Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.17.04.2021 - 09:39

Łącznie 28953179 odwiedzin dla wszystkich podstron.