Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2491Nr 205 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława MILEWSKIEGO19.01.2021 - 09:55
2628Nr 204 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie19.01.2021 - 09:55
2580Nr 202 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/201319.01.2021 - 09:55
2092Nr 38/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska19.01.2021 - 09:54
2660Nr 39/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów zawartych w ramach projektów europejskich19.01.2021 - 09:54
2318Nr 25/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 74/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2012-201619.01.2021 - 09:54
9048Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych19.01.2021 - 09:54
2623Nr 23/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2013/201419.01.2021 - 09:54
2052Nr 32/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska 19.01.2021 - 09:53
3215Nr 613 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zwiększenia wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki” 19.01.2021 - 09:53
1964Nr 31/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska19.01.2021 - 09:53
5076Nr 35/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania i wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.01.2021 - 09:52
1946Nr 34/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”19.01.2021 - 09:52
2804Nr 22/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych19.01.2021 - 09:52
2731Nr 21/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2012-201619.01.2021 - 09:52
2305Decyzja Nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa obiektu B Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. K. Obitza” 19.01.2021 - 09:51
2853Nr 30/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich”19.01.2021 - 09:51
1976Nr 25/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości” 19.01.2021 - 09:50
2070Nr 24/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej i biznesie”19.01.2021 - 09:50
2022Nr 23/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawno-społeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi” 19.01.2021 - 09:50
2608Nr 199 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201619.01.2021 - 09:49
5379Nr 198 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia19.01.2021 - 09:49
6861Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.01.2021 - 09:48
2730Nr 196 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego oraz budżetów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201319.01.2021 - 09:48
4579Nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.01.2021 - 09:48
2442Nr 193 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Słowacja19.01.2021 - 09:47
2044konkurs na stanowisko specjalisty ds. praktyk19.01.2021 - 09:47
2763STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku 19.01.2021 - 09:47
3005Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna...19.01.2021 - 09:46
2902Nr 188 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 906 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia19.01.2021 - 09:46

Łącznie 28134347 odwiedzin dla wszystkich podstron.