Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3463Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu23.02.2021 - 23:58
226Nr 67/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu Działalności Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”23.02.2021 - 23:58
1098Nr 312 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę, uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiego23.02.2021 - 23:57
2282Decyzja Nr 42/2008 Rektora z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.02.2021 - 23:57
1455Nr 22 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Ornecie przy ul. Braniewskiej 223.02.2021 - 23:57
2358Decyzja Nr 47/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2009/2010 23.02.2021 - 23:57
1281Nr 209 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202023.02.2021 - 23:56
2528Nr 205 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława MILEWSKIEGO23.02.2021 - 23:56
288Nr 56/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.02.2021 - 23:56
632Nr 510 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska”23.02.2021 - 23:54
2893Nr 154 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2009/201023.02.2021 - 23:54
1160Nr 68/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”23.02.2021 - 23:53
1731Decyzja Nr 29/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczy23.02.2021 - 23:52
1529Nr 933 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2016 rok23.02.2021 - 23:49
1037Nr 75/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”23.02.2021 - 23:49
1416Nr 34 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2005 rok23.02.2021 - 23:48
828UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PORZĄDKOWĄ W UNIWERSYTECKIM DOMU ROTACYJNYM 23.02.2021 - 23:46
2930Nr 277 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 64 m. Olsztyn23.02.2021 - 23:43
1924Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.02.2021 - 23:43
2525Nr 454 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie23.02.2021 - 23:42
2689Nr 504 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”23.02.2021 - 23:42
1688Nr 58/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie powołania grup roboczych projektów priorytetowych zgłoszonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na lata 2014-202023.02.2021 - 23:41
1438Nr 62/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie” 23.02.2021 - 23:39
2793Nr 234 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie opłat za wykorzystanie pomieszczeń Uniwersytetu w celu wykonywania badań23.02.2021 - 23:37
3100Nr 412 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.02.2021 - 23:36
3582Nr 152 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2010 roku23.02.2021 - 23:36
1325Nr 44/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich23.02.2021 - 23:35
1547Nr 859 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej23.02.2021 - 23:35
2084P O R O Z U M I E N I E zawarte dnia 12 czerwca 2013 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników UWM w Olsztynie23.02.2021 - 23:35
958Nr 21/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki23.02.2021 - 23:32

Łącznie 28472679 odwiedzin dla wszystkich podstron.