Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2038877Statystyki22.10.2020 - 19:02
2310Nr 209 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Romana KUŹNIAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 19:02
1359Nr 61/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2018/201922.10.2020 - 19:02
15526Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 19:02
2851Nr 10 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora22.10.2020 - 19:02
2714Nr 294 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów w 2014 roku22.10.2020 - 19:02
52181PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM22.10.2020 - 19:02
615Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 19:02
1489Nr 11 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 19:02
1006Nr 68/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.: ”Realizacja programów stażowych...22.10.2020 - 19:02
1836UCHWAŁA Nr 387 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy, przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Stanis22.10.2020 - 19:01
15898Wydział Nauki o Żywności22.10.2020 - 19:01
7506Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa22.10.2020 - 19:01
1810Nr 319 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwową Służbą Medycyny Sądowej przy Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Litwy22.10.2020 - 19:01
2485Nr 728 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kompetenz – und Innovationszentrum für StanzTechnologie Dortmund e. V., Niemcy22.10.2020 - 19:01
3315Nr 277 z dnia 25 września 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr 180 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim22.10.2020 - 19:01
34730Archiwalna wersja strony22.10.2020 - 19:01
7359Opłaty za usługi edukacyjne22.10.2020 - 19:01
1969Nr 401 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych22.10.2020 - 19:01
386Nr 153/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przyznania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nagrody za wyróżniającą się publikację naukową lub dzieło artystyczne22.10.2020 - 19:01
3434Nr 201 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zgody na wystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach22.10.2020 - 19:00
251904Strony usunięte22.10.2020 - 19:00
2367Nr 117 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201622.10.2020 - 19:00
2259Nr 27 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. Sławomira PRZYBYLIŃSKIEGO22.10.2020 - 19:00
2160Protokół Nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku22.10.2020 - 19:00
45Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych22.10.2020 - 19:00
2228Nr 361 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 22 z dnia 21 września 2012 roku 22.10.2020 - 18:59
231Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 22.10.2020 - 18:59
2324Nr 236 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2013 rok22.10.2020 - 18:59
296Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:59

Łącznie 27296332 odwiedzin dla wszystkich podstron.