Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
803Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 04.08.2020 - 15:59
802Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)....04.08.2020 - 06:32
800Nr 71/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim31.07.2020 - 17:29
799Nr 33/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2018/2019 02.08.2020 - 12:08
798Nr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelni04.08.2020 - 02:05
798KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWO-TECHNICZNEGO w ramach projektu pt.: „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych...02.08.2020 - 05:06
796PROCEDURY03.08.2020 - 20:24
795Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”02.08.2020 - 08:25
795Nr 399 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu "Administracja i zarządzanie w administracji"04.08.2020 - 07:45
795Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.08.2020 - 18:12
794Nr 361 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202003.08.2020 - 00:09
793Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej03.08.2020 - 13:49
792Nr 56/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie31.07.2020 - 23:39
790Nr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/201904.08.2020 - 05:41
790Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201901.08.2020 - 21:26
790Nr 63/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 04.08.2020 - 02:34
787Załącznik nr. 102.08.2020 - 07:49
787Nr 33/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0003.08.2020 - 23:17
786Nr 78/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyporządkowania studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie naukowej: medycyna do Wydziału Lekarskiego01.08.2020 - 21:41
786Nr 62/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 04.08.2020 - 05:51
784Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia04.08.2020 - 15:38
783Nr 67/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych UWM w Olsztynie04.08.2020 - 00:08
783Nr 36/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2018/201904.08.2020 - 01:22
783Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawsto na okres do 31 grudnia 2021 r. 02.08.2020 - 21:44
782Nr 53/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw pracowniczych04.08.2020 - 01:15
781Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 04.08.2020 - 10:56
780Nr 35/2018 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich...04.08.2020 - 14:56
780Nr 352 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań..."03.08.2020 - 12:05
780Nr 375 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego subwencji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku04.08.2020 - 15:09
780Nr 408 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie04.08.2020 - 10:22

Łącznie 26448701 odwiedzin dla wszystkich podstron.