Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1826Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń05.08.2020 - 16:20
1434Nr 129/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie prowadzenia księgi dyplomów05.08.2020 - 16:24
1716Nr 21/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.08.2020 - 16:34
692Nr 75/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.08.2020 - 16:40
872Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjych na Wydziale Nauk Ekonomicznych05.08.2020 - 17:05
1700Nr 111/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2014/201505.08.2020 - 17:05
264Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 05.08.2020 - 17:11
1795Nr 599 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201605.08.2020 - 17:19
1278Nr 95/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie oświatą”05.08.2020 - 17:22
1884UCHWAŁA Nr 931 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do budynku Katedry Mechatroniki, Wydziału Nauk Techniczny05.08.2020 - 17:22
1443Nr 2/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-201605.08.2020 - 17:56
1848Nr 482 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Nauki i Technologii Stanu Iowa, USA05.08.2020 - 18:01
3087U C H W A Ł A Nr 915 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie05.08.2020 - 18:05
287Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii05.08.2020 - 18:09
1860Nr 792 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury z siedzibą w Charkowie05.08.2020 - 18:22
2293Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli05.08.2020 - 19:02
3263Nr 473 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”05.08.2020 - 19:03
1312Nr 151 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie05.08.2020 - 19:04
1174Nr 39 z dnia 1 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia05.08.2020 - 19:18
2354Nr 380 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację prac badawczych oraz występowania z wnioskami o dofinansowanie zadań...05.08.2020 - 19:32
2685Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowyw05.08.2020 - 19:44
2792UCHWAŁA Nr 984 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Elw05.08.2020 - 20:22
2729UCHWAŁA Nr 983 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr 05.08.2020 - 20:46
1801Protokół Nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku05.08.2020 - 20:47
1334Nr 29 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie polityki kadrowej05.08.2020 - 20:57
2679Nr 47/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w UWM w Olsztynie, prowadzących zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych...05.08.2020 - 21:01
304Nr 17/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziało05.08.2020 - 21:42
1365Nr 170 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Czernichowskim Państwowym Instytutem Ekonomii i Zarządzania, Ukraina05.08.2020 - 21:44
1424Nr 76/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zasad powoływania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zespołów do spraw realizacji zadań inwestycyjnych oraz ich funkcjonowania05.08.2020 - 22:06
138Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na05.08.2020 - 22:14

Łącznie 26495542 odwiedzin dla wszystkich podstron.