Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
257Nr 16/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jako30.11.2021 - 19:55
3752Godziny rektorskie 18 kwietnia 200830.11.2021 - 19:56
381Nr 145/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...30.11.2021 - 19:59
377Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202430.11.2021 - 19:59
1303Nr 15 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 1999 rok30.11.2021 - 20:01
289Nr 23/2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na rok akademicki 2021/202230.11.2021 - 20:01
549Nr 128/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Emisja głosu i retoryka funkcyjna” 30.11.2021 - 20:03
1390Nr 39/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich30.11.2021 - 20:16
1736Nr 95/2013 Z dnia 28 października 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Obiektów na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku30.11.2021 - 20:25
3389Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 30.11.2021 - 20:26
465Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów30.11.2021 - 20:50
1712Nr 882 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Memorandum o współpracy z Pontifical University “Antonianum, Włochy30.11.2021 - 20:58
1477Nr 28 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, pod budynkiem stacji transformatorowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 69 m. Olsztyna30.11.2021 - 20:58
322Nr 217/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.30.11.2021 - 21:02
1503Nr 164 z dnia 21 maja 2004 r. o zmianie Uchwały Nr 27 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2003-2005, laureatów i finalistów 30.11.2021 - 21:13
2661Decyzja Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizującyc30.11.2021 - 21:17
3814Nr 214 z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”30.11.2021 - 21:22
379Nr 194/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji 30.11.2021 - 21:45
3977Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.11.2021 - 21:55
3498Nr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego30.11.2021 - 22:04
4652Senatu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok30.11.2021 - 22:12
542UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KASJERA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ30.11.2021 - 22:19
1336Nr 84/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”30.11.2021 - 22:25
2991Nr 598 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Joanny SZTEYN30.11.2021 - 22:46
2383Decyzja Nr 38/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Uczestników Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2021 - 22:48
2731Zarządzenie Nr 30 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Postęp techniczno-technologiczny w przetwórstwie mleka”.30.11.2021 - 23:22
884UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT 30.11.2021 - 23:37
1850Nr 24/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2017/201830.11.2021 - 23:39
1306Nr 16 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie przekazania darowizny finansowej Akademickiemu Związkowi Sportowemu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2021 - 23:58
2454ZARZĄDZENIE NR 62 / 2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2021 - 00:00

Łącznie 31573241 odwiedzin dla wszystkich podstron.