Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
176Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)01.12.2020 - 00:18
1321Nr 35/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych01.12.2020 - 00:18
2536Nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 01.12.2020 - 00:18
478Nr 67/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 01.12.2020 - 00:19
4539Nr 170 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie01.12.2020 - 00:20
1856Nr 326 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jana GANCEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.12.2020 - 00:20
371Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego01.12.2020 - 00:20
1602Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:21
1310Nr 141 z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji01.12.2020 - 00:21
3919Nr 111 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych 01.12.2020 - 00:21
2841UCHWAŁA Nr 992 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zakupu inwestycyjnego pod nazwą „Zakup systemu bibliograficzno–bibliometrycznego umożliwiającego dokumentację dorobku naukowego p01.12.2020 - 00:21
1057Nr 16/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 49/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych01.12.2020 - 00:21
3233Nr 325 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji01.12.2020 - 00:21
2121stanowisko referenta w Biurze Rektora01.12.2020 - 00:21
3155Decyzja Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych 01.12.2020 - 00:22
367Nr 110/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Środowisku01.12.2020 - 00:22
3741Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016 01.12.2020 - 00:22
2883Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania01.12.2020 - 00:22
1268Nr 6 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Wola na rzecz gminy Reszel01.12.2020 - 00:22
1454Nr 16/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 01.12.2020 - 00:22
1404Nr 865 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI01.12.2020 - 00:23
3084Nr 228 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Studentenwerk Halle, Niemcy01.12.2020 - 00:23
6346Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 01.12.2020 - 00:23
3600Regulamin stron serwisów internetowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:24
9814Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 01.12.2020 - 00:24
642Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 01.12.2020 - 00:25
2271Nr 29/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...01.12.2020 - 00:25
794Nr 350 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa01.12.2020 - 00:26
4085Nr 68 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201601.12.2020 - 00:26
21632 maja 2014 r.01.12.2020 - 00:26

Łącznie 27705579 odwiedzin dla wszystkich podstron.