Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2860Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 02:00
5687Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro22.10.2020 - 02:00
5224Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany treści załącznika „Imienna lista wypłat za praktyki studentom ...” do Zarządzenia Nr 49 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich22.10.2020 - 02:00
2031Decyzja Nr 52/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich22.10.2020 - 02:00
2935Zarządzenie Nr 1/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”22.10.2020 - 02:00
3621Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:00
2944Zarządzenie Nr 54 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok22.10.2020 - 02:00
2720Zarządzenie Nr 53/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16 Rektora z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ oraz ogłoszenia tekstu jednolitego22.10.2020 - 02:00
3323Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe22.10.2020 - 02:00
25953Ewidencja Realizatorów BIP UWM22.10.2020 - 02:00
3290Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:00
5968Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia22.10.2020 - 02:00
7530Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 22.10.2020 - 02:00
2346Zarządzenie Nr 48/2008 Rektora z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”22.10.2020 - 02:00
2384Zarządzenie Nr 47/2008 Rektora z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:00
2899Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu22.10.2020 - 02:00
1060Nr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach 22.10.2020 - 02:00
6678Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy22.10.2020 - 02:00
2491Zarządzenie Nr 44/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zaświadczenia o nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą 22.10.2020 - 02:00
2606Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie publikacji utworu naukowego lub dydaktycznego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie finansowanych ze środków na badania i działalność ogólnouczelnianą22.10.2020 - 02:00
2384Zarządzenie Nr 42/2008 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka etyki i filozofii chrześcijańskiej22.10.2020 - 02:00
2614Zarządzenie Nr 41/2008 Rektora z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych finansowanych przez właściwego ministra do spraw nauki22.10.2020 - 02:00
3300Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego22.10.2020 - 02:00
2385Zarządzenie Nr 39/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych22.10.2020 - 02:00
2915Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Biura Nauki i Współpracy Regionalnej 22.10.2020 - 02:00
2435Zarządzenie Nr 37/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.22.10.2020 - 02:00
2478Zarządzenie Nr 36/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Regionalna turystyka historyczna”.22.10.2020 - 02:00
2263Zarządzenie Nr 35/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”. 22.10.2020 - 02:00
2460Zarządzenie Nr 34/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych.22.10.2020 - 02:00
2568Zarządzenie Nr 33 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.22.10.2020 - 02:00

Łącznie 27284981 odwiedzin dla wszystkich podstron.