Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
21698Nr 66/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 20:17
2987Nr 237 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo01.10.2020 - 20:18
1518Nr 860 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej01.10.2020 - 20:18
2603Nr 285 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa GŁADKOWSKIEGO01.10.2020 - 20:18
1381Nr 53 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nazwie Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego01.10.2020 - 20:18
51762PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM01.10.2020 - 20:18
1636Nr 11/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zasad opracowywania rozkładów zajęć dydaktycznych01.10.2020 - 20:18
1101Nr 74/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 20:18
12799Dział Ekonomiczny01.10.2020 - 20:19
2498Nr 462 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację wspólnych projektów o charakterze badawczym i edukacyjnym...01.10.2020 - 20:19
1395Nr 66/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka” realizowanych na Wydziale Nauki o Żywności01.10.2020 - 20:19
1352Nr 74 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ustalania wysokości pensum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, w roku akademickim 2001/200201.10.2020 - 20:19
3461Zarządzenie Nr 13/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny01.10.2020 - 20:19
623Nr 70/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202101.10.2020 - 20:19
3770Decyzja Nr 30/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania organów Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.10.2020 - 20:19
3342Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich 01.10.2020 - 20:19
1342Nr 70 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów zaocznych kierunku pielęgniarstwo w Uniwersytecie, w roku akademickim 2003/200401.10.2020 - 20:20
1748Nr 7/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. wdrożenia systemu informatycznego zarządzania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie01.10.2020 - 20:20
2318Nr 226 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Białoruś01.10.2020 - 20:20
3445Nr 531 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 20:20
17199Wydział Teologii01.10.2020 - 20:20
356Nr 643 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim01.10.2020 - 20:20
3230Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.01.10.2020 - 20:20
2380Nr 122/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii” realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych01.10.2020 - 20:20
1394Nr 84 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Sikorskiego01.10.2020 - 20:21
2133Nr 309 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. 01.10.2020 - 20:21
3150STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku01.10.2020 - 20:21
3678Nr 635 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2012-2014 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego01.10.2020 - 20:21
172Nr 693 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim01.10.2020 - 20:21
1928Decyzja Nr 17/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/01.10.2020 - 20:21

Łącznie 27071374 odwiedzin dla wszystkich podstron.