Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
26206Opłaty za studia niestacjonarne16.06.2019 - 07:12
691Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 16.06.2019 - 07:13
1468Nr 727 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale Nr 531 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie racjonalizacji polityki zatrudnienia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 07:13
12851Wydział Nauki o Żywności16.06.2019 - 07:13
2843Nr 55/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 07:13
2246D E C Y Z J A NR 11 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.16.06.2019 - 07:14
1970Nr 728 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UW-M w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia16.06.2019 - 07:14
542Nr 110/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności16.06.2019 - 07:14
1671Decyzja Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydatów do objęcia stanowisk technicznych i kasjerów na pływal16.06.2019 - 07:15
2962Decyzja Nr 4/2009 Rektora z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr KSI POKL.09.02.00-28-447/08, pt. Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodoweg16.06.2019 - 07:15
31375Biblioteka Uniwersytecka16.06.2019 - 07:15
2251Nr 144 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 55 m. Olsztyn16.06.2019 - 07:15
2124Nr 729 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia16.06.2019 - 07:15
867Nr 14 z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za okres od 01.09.1999 r. do 31.12.1999 r.16.06.2019 - 07:15
6956Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów16.06.2019 - 07:15
1666Nr 14/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektroniki16.06.2019 - 07:16
2316Nr 730 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c.16.06.2019 - 07:16
17282Instrukcja kancelaryjna16.06.2019 - 07:17
1496Decyzja Nr 40/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” realizowanego przez 16.06.2019 - 07:17
2254Nr 731 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2015/201616.06.2019 - 07:17
2967 w roku akademickim 2011/201216.06.2019 - 07:18
1434675Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie16.06.2019 - 07:18
2544Nr 299 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w latach 2009-2011 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego16.06.2019 - 07:18
993Nr 33/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja inkluzyjna”16.06.2019 - 07:18
1906Nr 732 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/201616.06.2019 - 07:18
73766 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 16.06.2019 - 07:19
3253Zarządzenie Nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 16.06.2019 - 07:19
21354Dział Obsługi Projektów Europejskich 16.06.2019 - 07:19
3830Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2011 rok16.06.2019 - 07:19
843UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY16.06.2019 - 07:19

Łącznie 21820293 odwiedzin dla wszystkich podstron.