Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2298Nr 151 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka MELNYKA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.09.2020 - 04:13
3185Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego19.09.2020 - 04:13
2218Nr 657 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej19.09.2020 - 04:14
2278Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju19.09.2020 - 04:14
1180Nr 45/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 04:15
1228Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 04:15
231Nr 16/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.05.00-00-A046/19, pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS19.09.2020 - 04:15
6323D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych19.09.2020 - 04:15
1616Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta19.09.2020 - 04:15
1117Nr 89/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05. 03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”19.09.2020 - 04:15
1830Nr 487 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Andrzeja RYNKKIEWICZA19.09.2020 - 04:16
362Nr 148/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na okres do 31 grudnia 2021 r.19.09.2020 - 04:16
173Nr 683 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim19.09.2020 - 04:16
1205UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO19.09.2020 - 04:16
4209Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201619.09.2020 - 04:17
1428Nr 14 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w19.09.2020 - 04:17
1389Nr 102 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNO19.09.2020 - 04:17
2510Nr 96/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 04:17
3852Nr 31/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/202019.09.2020 - 04:17
873Nr 51/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 19.09.2020 - 04:17
746CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 19.09.2020 - 04:18
1422Przyjmowanie ofert na zakup udziałów w kapitale zakładowym MAGNETIUM sp. z o.o.19.09.2020 - 04:18
3113Nr 66/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2020 - 04:18
2782Nr 132 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony 19.09.2020 - 04:19
1848Nr 498 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łężanach 19.09.2020 - 04:19
10383Władze Wydziału Nauki o Żywności19.09.2020 - 04:19
2918Redakcja19.09.2020 - 04:19
1882Protokół Nr 33 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku Posiedzenie wyjazdowe – miejsce posiedzenia: Łężany19.09.2020 - 04:20
713Nr 39/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 04:20
13032Rada Wydziału Prawa i Administracji 19.09.2020 - 04:20

Łącznie 26926111 odwiedzin dla wszystkich podstron.