Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1351Nr 197 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Giovanni Girone19.09.2020 - 02:47
1318Nr 198 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. zw.dr. hab. Lesławowi Badurze 19.09.2020 - 02:47
2899UCHWAŁA Nr 982 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dr.19.09.2020 - 02:47
1361Nr 199 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie poszerzenia wykazu zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-200619.09.2020 - 02:47
1425Nr 200 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn19.09.2020 - 02:47
3333Nr 473 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”19.09.2020 - 02:47
5826Nr 34/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2020 - 02:47
189Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 19.09.2020 - 02:47
1725Nr 201 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów położonych w Olsztynie przy ul. Obrońców Tobruku 319.09.2020 - 02:47
1470Nr 202 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2004 rok19.09.2020 - 02:47
1210Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych19.09.2020 - 02:47
1293Nr 203 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 02:48
38Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich19.09.2020 - 02:48
1407Nr 204 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Berlinie, Niemcy19.09.2020 - 02:48
180Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz19.09.2020 - 02:48
3240Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Ma19.09.2020 - 02:48
1422Nr 205 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania19.09.2020 - 02:48
1320Nr 207 z dnia 29 październka 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Albercie, Kanada19.09.2020 - 02:48
7525Zasady i tryb przyjmowania na studia19.09.2020 - 02:48
1362Nr 210 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie utworzenia w Katedrze UNESCO Podyplomowego studium przygotowania nauczycieli w zakresie "Kształcenia na Odległość"19.09.2020 - 02:48
153Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów19.09.2020 - 02:48
683Nr 438 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogusława ŚLIWERSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej19.09.2020 - 02:48
2470Nr 348 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Haliny PIEŃKOWSKIEJ19.09.2020 - 02:49
1284Nr 65/2016 z dnia 11 maja 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 02:49
2359Nr 751 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Włodzimierzowi TYBURSKIEMU19.09.2020 - 02:49
1349Nr 211 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie decyzji Ministra Edukacji Naarodowej i Sportu o uchyleniu § 5 i § 6 uchwały Nr 66 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 4 lipca 2003 r.19.09.2020 - 02:49
2247Zarządzenie Nr 35/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”. 19.09.2020 - 02:49
1409Nr 212 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie19.09.2020 - 02:49
1354Nr 213 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki19.09.2020 - 02:49
2960Nr 412 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2020 - 02:49

Łącznie 26925393 odwiedzin dla wszystkich podstron.