Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2857Nr 35/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”10.08.2020 - 08:54
1471Nr 113/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2013/201410.08.2020 - 08:54
2758Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok10.08.2020 - 08:55
457Nr 550 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie oraz jego poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10.08.2020 - 08:55
1349Nr 248 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie10.08.2020 - 08:55
589Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych10.08.2020 - 08:55
3292Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/000110.08.2020 - 08:55
1947Nr 90/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej 10.08.2020 - 08:56
2688Nr 769 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 08:56
1317Nr 91/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie technik kreatywnych w nauczaniu10.08.2020 - 08:56
1567Nr 32 z dnia 22 września 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 160 m. Olsztyna pod budowę trafostacji osiedlowej10.08.2020 - 08:56
1872Decyzja Nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w O10.08.2020 - 08:56
1296Nr 42 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii10.08.2020 - 08:56
3156Nr 181 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów obr. ewid. nr 112 m. Olsztyn10.08.2020 - 08:57
5652Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych10.08.2020 - 08:57
486Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii10.08.2020 - 08:57
2968Nr 486 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Maxa Rubnera w Karlsruhe, Niemcy10.08.2020 - 08:57
1471UCHWAŁA Nr 145 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Dariusza MIKULSKIEGO 10.08.2020 - 08:57
11634Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego10.08.2020 - 08:58
2340Nr 441 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny CIECIERSKIEJ 10.08.2020 - 08:58
10983Władze Wydziału Nauk o Środowisku10.08.2020 - 08:59
238Nr 634 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI10.08.2020 - 08:59
574Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 08:59
19205Regulamin studiów podyplomowych10.08.2020 - 08:59
1703Nr 334 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków10.08.2020 - 09:00
1897Zarządzenie Nr 95/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych”10.08.2020 - 09:00
3042Nr 532 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat10.08.2020 - 09:00
94Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie 10.08.2020 - 09:00
1304Nr 128/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie likwidacji Jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli10.08.2020 - 09:00
13981Pieczątki i pieczęcie10.08.2020 - 09:01

Łącznie 26499259 odwiedzin dla wszystkich podstron.