Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1726Nr 263 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego25.01.2020 - 10:49
359Nr 6/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty”25.01.2020 - 10:50
435Nr 382 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/202025.01.2020 - 10:50
1610Nr 366 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% ....25.01.2020 - 10:50
668Konkurs na dyrektora Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji w Olsztynie25.01.2020 - 10:50
3000Nr 188 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony25.01.2020 - 10:50
2192Konkurs na stanowisko administracyjne w projekcie „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój25.01.2020 - 10:50
4849Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających25.01.2020 - 10:51
3502VI Olsztyńskie Dni Nauki25.01.2020 - 10:51
2684Nr 279 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt25.01.2020 - 10:51
2646KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE25.01.2020 - 10:51
1966Nr 122 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. szt. plast. Stanisława ANDRZEJEWSKIEGO25.01.2020 - 10:51
531Nr 350 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa25.01.2020 - 10:51
2419Nr 787 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku25.01.2020 - 10:51
4496Nr 262 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 10:52
1303Nr 89/2013 z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych25.01.2020 - 10:52
260Nr 84/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2020 - 10:52
1599Nr 25/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości” 25.01.2020 - 10:52
5667Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen25.01.2020 - 10:52
932Nr 93/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2020 - 10:52
1167Nr 135 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie protokołu uzgodnień z Gminą Olsztyn dotyczących dodatkowych ustaleń w związku z trwającą procedurą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn25.01.2020 - 10:52
2242Nr 766 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych 25.01.2020 - 10:52
3090Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej25.01.2020 - 10:53
1666Nr 128 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Georgowi Dietrichowi25.01.2020 - 10:53
824Nr 24/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych25.01.2020 - 10:53
3611Decyzja Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. ,,Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizację studiów25.01.2020 - 10:53
1352Nr 7/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie utworzenia Ośrodka pod nazwą Zespół Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej25.01.2020 - 10:53
1923Zarządzenie Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie25.01.2020 - 10:54
13871Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki25.01.2020 - 10:54
1174Nr 243 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji25.01.2020 - 10:54

Łącznie 24223542 odwiedzin dla wszystkich podstron.