Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2403Nr 723 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 11:02
3566Terminy posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji 2016/201722.10.2020 - 11:02
3132Nr 515 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego22.10.2020 - 11:02
2258Nr 27 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. Sławomira PRZYBYLIŃSKIEGO22.10.2020 - 11:02
3634Nr 623 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. dr. Wojciechowi ZIEMBIE, Metropolicie Warmińskiemu22.10.2020 - 11:02
1289Nr 230 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie...22.10.2020 - 11:03
2785Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.22.10.2020 - 11:03
3425Nr 565 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją”22.10.2020 - 11:03
1656Nr 810 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2015 i 2016 rok22.10.2020 - 11:03
299Nr 636 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia-inżynierskich o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 11:03
72Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202422.10.2020 - 11:03
1431Nr 102 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Tetsuo KANNO22.10.2020 - 11:04
3052Nr 653 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 50% udziału prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn22.10.2020 - 11:04
1256Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie22.10.2020 - 11:04
842Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Diagnostyki Klinicznej22.10.2020 - 11:04
1742Nr 323 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Zbigniewa JAWORSKIEGO22.10.2020 - 11:04
22594Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 11:04
528Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 22.10.2020 - 11:04
2745Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza22.10.2020 - 11:05
2649Nr 174 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Butryny 18A/6, gmina Purda22.10.2020 - 11:05
711Nr 453 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM22.10.2020 - 11:05
1278Nr 210 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202022.10.2020 - 11:05
600Nr 536 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości”22.10.2020 - 11:05
715Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 11:06
1802Nr 330 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr. Grzegorza KONECKO22.10.2020 - 11:06
3103Nakłady na remonty 2005/200622.10.2020 - 11:06
2293Nr 798 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na rok 201122.10.2020 - 11:06
1709Nr 386 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy, przez Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku prof. dr. hab. inż. Mirosława KRZEMIENIEWSKIEGO22.10.2020 - 11:06
631Nr 465 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 22.10.2020 - 11:06
1556Nr 153 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 11:06

Łącznie 27294784 odwiedzin dla wszystkich podstron.