Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3230Nr 542 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej19.08.2019 - 09:14
1335Nr 291 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zgody na rozpoczęcie inwestycji pn. Hala Wegetacyjna Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM19.08.2019 - 09:14
1806Nr 38/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.08.2019 - 09:14
1137Nr 255 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w latach 2006-2008, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego19.08.2019 - 09:15
32873Sposób uzyskania19.08.2019 - 09:15
1054Pracownik administracyjny19.08.2019 - 09:15
10722Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów19.08.2019 - 09:16
1873Nr 82/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki19.08.2019 - 09:16
2808Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 19.08.2019 - 09:16
1243UCHWAŁA Nr 145 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Dariusza MIKULSKIEGO 19.08.2019 - 09:17
2765CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2016-202019.08.2019 - 09:17
1605Zarządzenie Nr 95/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych”19.08.2019 - 09:17
12521Wydawnictwo Uniwersytetu19.08.2019 - 09:18
3655Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat19.08.2019 - 09:18
1084Nr 95 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/3, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 3 oraz udziałem w gruncie i budynku19.08.2019 - 09:19
865Nr 86/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wdrożenia wydziałowych planów finansowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.08.2019 - 09:19
2655Nr 313 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenckiego nr 9 z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych” 19.08.2019 - 09:19
2043Nr 403 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum zawiązanego w celu wspólnego opracowania i złożenia wniosków na realizację prac badawczo-rozwojowych...19.08.2019 - 09:19
30957Dział Zabezpieczenia Logistycznego19.08.2019 - 09:20
2004Nr 601 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Radosława WIŚNIEWSKIEGO19.08.2019 - 09:20
3052Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200619.08.2019 - 09:20
10960Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN19.08.2019 - 09:20
1413Nr 899 Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie19.08.2019 - 09:21
2545 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 19.08.2019 - 09:21
18262Zakład Poligraficzny19.08.2019 - 09:22
1188Nr 164 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 14C w Olsztynie19.08.2019 - 09:22
6834Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej19.08.2019 - 09:22
1435Nr 79/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny”19.08.2019 - 09:22
655Nr 37/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych...19.08.2019 - 09:22
1689Nr 477 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych 19.08.2019 - 09:22

Łącznie 22497610 odwiedzin dla wszystkich podstron.