Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
21102 maja 2014 r.25.09.2020 - 05:14
1903Nr 922 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 25.09.2020 - 05:14
2296Nr 557 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu stanowiska starszego wykładowcy i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstawie mianowania mgr. Grzegorza JARZĘBOWSKIEGO25.09.2020 - 05:15
828Nr 12/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany p25.09.2020 - 05:15
3068Zestawienie inwestycji długoterminowych 2006/200725.09.2020 - 05:16
2667Nr 113 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Jana Uradzińskiego25.09.2020 - 05:16
1872Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju25.09.2020 - 05:16
415Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Anatomii25.09.2020 - 05:17
589Nr 458 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.09.2020 - 05:17
2596Nr 627 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Platforma e-learningowa z portalem edukacyjnym dla celów kształcenia podyplomowego MŚP w zawodach medycznych”25.09.2020 - 05:17
1345Nr 10/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Środowisku25.09.2020 - 05:17
2765UCHWAŁA Nr 1004 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny BRZOZOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.09.2020 - 05:18
2562Nr 332 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej25.09.2020 - 05:18
2645Zarządzenie Nr 6 z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie: zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie: ”Biologia” na „Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”.25.09.2020 - 05:18
2235Nr 578 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia elementów systemu zarządzania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie zarządzania finansami, kadrami oraz jakością kształcenia w obszarze określania sylwetki/profilu absolwenta..25.09.2020 - 05:18
1456Nr 100 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego25.09.2020 - 05:18
480Nr 557 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku położnictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu praktycznym25.09.2020 - 05:18
8972Władze Wydziału Bioinżynierii Zwierząt25.09.2020 - 05:19
1697Nr 682 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201625.09.2020 - 05:19
1597Nr 67/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich25.09.2020 - 05:19
1248Nr 93/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomiczne skutki planowania miejscowego”25.09.2020 - 05:19
2555Nr 262 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony25.09.2020 - 05:20
969Nr 26/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie Zasad windykacji należności za świadczone w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie usługi edukacyjne25.09.2020 - 05:20
10299Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 05:20
4333Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 05:20
2947Nr 114 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej25.09.2020 - 05:21
1174konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej 25.09.2020 - 05:21
1514Nr 65 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 05:21
3402konkurs na Kierownika projektu „Przez praktykę do zawodu” 25.09.2020 - 05:22
38Nr 79/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geoinżynierii na kadencję 2020-202425.09.2020 - 05:22

Łącznie 27012517 odwiedzin dla wszystkich podstron.