Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
172Nr 571 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim25.01.2020 - 21:37
172Nr 232/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego 26.01.2020 - 00:15
174Zamówienie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego UWM25.01.2020 - 13:26
175Nr 554 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna...25.01.2020 - 23:02
177Nr 535 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”25.01.2020 - 12:10
177Nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji... 25.01.2020 - 00:07
180Nr 570 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych – Filia UWM...)25.01.2020 - 20:43
181Nr 590 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Słonecznej 51A na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt”25.01.2020 - 12:59
181Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 24.01.2020 - 15:41
181Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 25.01.2020 - 17:53
182Nr 174/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne25.01.2020 - 00:22
182Nr 111/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 24.01.2020 - 00:39
184Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.01.2020 - 02:11
184Nr 615 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 552 Senatu Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora26.01.2020 - 00:45
185Nr 194/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse25.01.2020 - 16:27
185UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE MEDYCYNY RATUNKOWEJ25.01.2020 - 18:27
187Nr 185/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości24.01.2020 - 22:36
188Nr 168/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202023.01.2020 - 23:05
189Nr 544 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie25.01.2020 - 11:57
189Nr 170/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny26.01.2020 - 00:32
189Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na stanowisko: Streetworker25.01.2020 - 15:44
190Nr 564 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.01.2020 - 08:18
190Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 26.01.2020 - 00:47
190Nr 616 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego25.01.2020 - 23:48
192Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 25.01.2020 - 23:14
193Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim23.01.2020 - 08:46
193Nr 596 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplin24.01.2020 - 12:00
194Nr 92/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrycie kosztów z tym związanych25.01.2020 - 22:09
194Nr 212/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202025.01.2020 - 14:14
195Nr 534 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”25.01.2020 - 11:57

Łącznie 24229176 odwiedzin dla wszystkich podstron.