Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
116Nr 694 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:21
119Nr 693 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:21
119Nr 56/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 07.08.2020 - 05:00
121Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów04.08.2020 - 10:54
122Nr 689 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mariuszowi SKOWROŃSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria08.08.2020 - 01:20
122Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda08.08.2020 - 01:22
122Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych08.08.2020 - 13:56
124Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)08.08.2020 - 01:31
125Nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201907.08.2020 - 02:29
125Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)07.08.2020 - 21:26
126Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz08.08.2020 - 01:22
126Nr 710 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202008.08.2020 - 13:58
127Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu 08.08.2020 - 01:28
128Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk EKonomicznych08.08.2020 - 05:12
128Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usł07.08.2020 - 01:07
128 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego08.08.2020 - 13:20
129Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej08.08.2020 - 01:33
131Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 04.08.2020 - 02:00
131KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn08.08.2020 - 07:33
132Nr 42/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji03.08.2020 - 20:37
132Nr 54/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów...08.08.2020 - 01:44
132Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody08.08.2020 - 14:03
133Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego04.08.2020 - 11:59
134Nr 711 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu...08.08.2020 - 01:31
134Nr 58/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego05.08.2020 - 11:43
135Nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa08.08.2020 - 13:45
136Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.06.08.2020 - 14:36
136Nr 46/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przyznania prof. dr. hab. Zbigniewowi Witkowskiemu statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie06.08.2020 - 11:32
136Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 08.08.2020 - 10:09
138Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na05.08.2020 - 22:14

Łącznie 26480700 odwiedzin dla wszystkich podstron.