Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
118Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych03.08.2020 - 15:26
119Nr 689 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mariuszowi SKOWROŃSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria02.08.2020 - 17:15
119 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego03.08.2020 - 16:01
120Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda03.08.2020 - 22:00
120Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów03.08.2020 - 17:01
120Nr 710 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202002.08.2020 - 15:06
121Nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201902.08.2020 - 22:10
121Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz03.08.2020 - 21:21
122Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)03.08.2020 - 21:45
122Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk EKonomicznych03.08.2020 - 04:07
122Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)03.08.2020 - 10:57
125Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu 02.08.2020 - 12:43
125Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usł02.08.2020 - 07:29
125Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody03.08.2020 - 19:42
125Konkurs na stanowisko technologa– ¼ etatu03.08.2020 - 21:06
126Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej01.08.2020 - 21:24
127Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji 04.08.2020 - 01:08
129KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn02.08.2020 - 21:46
129Nr 54/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów...03.08.2020 - 17:45
130Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 03.08.2020 - 01:08
131Nr 711 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu...03.08.2020 - 17:31
132Nr 42/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji03.08.2020 - 20:37
132Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego03.08.2020 - 16:05
132Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 02.08.2020 - 14:56
132Nr 58/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego02.08.2020 - 04:21
133Nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa01.08.2020 - 18:15
133Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.03.08.2020 - 17:12
133Nr 46/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przyznania prof. dr. hab. Zbigniewowi Witkowskiemu statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 17:08
134Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na03.08.2020 - 17:06
135Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej03.08.2020 - 16:24

Łącznie 26443209 odwiedzin dla wszystkich podstron.