Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5350Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany treści załącznika „Imienna lista wypłat za praktyki studentom ...” do Zarządzenia Nr 49 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich26.01.2021 - 12:12
5353Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich28.01.2021 - 00:36
5357Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego27.01.2021 - 13:56
5360UCHWAŁA Nr 988 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmiń27.01.2021 - 11:00
5361Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.26.01.2021 - 12:14
5362Nr 595 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej27.01.2021 - 11:18
5367Decyzja Nr 4/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie 27.01.2021 - 19:14
5367Nr 109/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie27.01.2021 - 10:14
5385Nr 198 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia27.01.2021 - 23:43
5397Nr 91 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku27.01.2021 - 13:29
5398Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek...27.01.2021 - 15:13
5400Wydział Sztuki26.01.2021 - 20:29
5420Nr 221/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2019/202027.01.2021 - 23:03
5431UCHWAŁA Nr 980 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Mariana SULIKA27.01.2021 - 10:57
5450Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych28.01.2021 - 00:49
5466Nr 628 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego27.01.2021 - 05:32
5473Studencki Ruch Naukowy26.01.2021 - 14:33
5477Nr 496 w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym,pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo28.01.2021 - 00:40
5503Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201627.01.2021 - 02:54
5506Wniosek o nadanie kodu projektu27.01.2021 - 10:35
5511Nr 716 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.01.2021 - 13:40
5521Nr 181 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat27.01.2021 - 16:07
5537Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 21:12
5546Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych27.01.2021 - 09:27
5574Rejestry - Dział Obsługi Technicznej27.01.2021 - 20:33
5582Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu26.01.2021 - 13:29
5619Nr 872 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich27.01.2021 - 22:04
5631Klub Sportowy AZS UWM26.01.2021 - 14:29
5633Decyzja Nr 10/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 51/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie bę26.01.2021 - 22:44
5635Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 27.01.2021 - 13:58

Łącznie 28211479 odwiedzin dla wszystkich podstron.