Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
5727Nr 724 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.11.2020 - 20:27
5730Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za opiekę nad pracą dyplomową magisterską, licencjacką, inżynierską w ro28.11.2020 - 18:53
5758Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2009/201030.11.2020 - 21:19
5765Zarządzenie Nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.29.11.2020 - 22:16
5770Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych30.11.2020 - 20:55
5774Konkurs na stanowisko Starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej30.11.2020 - 20:53
5777Dział BHP28.11.2020 - 19:06
5808Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.11.2020 - 09:07
5815Opłata rekrutacyjna30.11.2020 - 12:45
5846Regulamin organizacyjny Studium Języków Obcych30.11.2020 - 17:11
5852Władze Wydziału Sztuki29.11.2020 - 09:07
5855Regulamin stypendiów ze środków własnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29.11.2020 - 02:32
5873Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.29.11.2020 - 02:50
5886Rada Archiwalna30.11.2020 - 05:22
5935Terminy spotkań wyborczych30.11.2020 - 22:02
5941Nr 304 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie30.11.2020 - 01:36
5950Komisja Etyki29.11.2020 - 08:18
6000Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50 Rektora z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wewnętrznego systemu wyceny efektów kształcenia25.11.2020 - 16:56
6001Nr 68/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie praktyk studenckich 29.11.2020 - 15:07
6006Nr 219 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wynagradzania pracowników uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych26.11.2020 - 12:18
6012Decyzja Nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych30.11.2020 - 01:54
6022Nr 34/2012 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.11.2020 - 23:24
6040Nr 389 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.29.11.2020 - 17:59
6046Regulamin Stron Serwisów Internetowych Jednostek Organizacyjnych29.11.2020 - 22:22
6060Rejestry - Wydział Nauk Technicznych28.11.2020 - 23:33
6069Kolegium Wydawnicze30.11.2020 - 18:59
6076Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.11.2020 - 05:35
6083 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów30.11.2020 - 20:52
6095Rejestry - Wydział Nauk Medycznych30.11.2020 - 16:49
6096Nr 613 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu ocen29.11.2020 - 12:13

Łącznie 27705089 odwiedzin dla wszystkich podstron.