Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3924Informacja UKW - spotkanie kandydatów z wyborcami29.05.2020 - 13:04
3925Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy28.05.2020 - 19:40
3927Nr 35/2012 z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa29.05.2020 - 17:10
3929Nr 173 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie29.05.2020 - 09:42
3943Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 21:05
3957Nr 166 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie29.05.2020 - 09:47
3961Zarządzenie Nr 38 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.28.05.2020 - 23:41
3962Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.05.2020 - 22:53
3963Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 28.05.2020 - 11:53
3965Decyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.28.05.2020 - 20:48
3965Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich29.05.2020 - 20:48
3971Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 października 2006 r. w sprawie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej UWM29.05.2020 - 08:29
3975Nr 186 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z partnerami Kętrzyńskiego Klastra Energii Odnawialnej29.05.2020 - 14:34
3978Nr 51/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.05.2020 - 17:58
3980otwarcie siłowni na Pływalni UWM28.05.2020 - 20:04
3980Nr 154 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych28.05.2020 - 17:43
3984Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2009 roku w spr29.05.2020 - 17:01
3990Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM29.05.2020 - 18:04
3993Nr 92 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku25.05.2020 - 21:15
3994Nr 166 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 29.05.2020 - 13:23
3995Decyzja Nr 25/2008 Rektora z dnia 10 października 2008 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy. 29.05.2020 - 18:05
3997Nr 106 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych29.05.2020 - 09:11
4005Nr 308 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200829.05.2020 - 17:58
4012Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa29.05.2020 - 12:19
4026DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 27.05.2020 - 08:52
4034Nr 209 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana SULIKA29.05.2020 - 12:19
4035Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat29.05.2020 - 20:28
4035Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201128.05.2020 - 04:04
4040Nr 123 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie28.05.2020 - 10:06
4041Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/2.28/II/2.6/00008/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze środków EFS28.05.2020 - 02:19

Łącznie 25764611 odwiedzin dla wszystkich podstron.