Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
4017Nr 575 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim29.03.2020 - 01:00
4019Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich28.03.2020 - 15:55
4025Nr 79/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych28.03.2020 - 15:53
4035Wyjaśnienie w sprawie powtórzenia wyborów28.03.2020 - 22:29
4038Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowy28.03.2020 - 23:06
4042Nr 275 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających28.03.2020 - 23:49
4044Nr 824 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat29.03.2020 - 01:06
4052Nr 75 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie28.03.2020 - 15:53
4064Decyzja Nr 17 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza27.03.2020 - 10:32
4078Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.28.03.2020 - 23:19
4079Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 16:14
4080200228.03.2020 - 21:21
4085Nr 58/2017 z dnia 20 czerwca 2017roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich 28.03.2020 - 16:51
4088UCHWAŁA Nr 844 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią28.03.2020 - 13:35
4090w roku akademickim 2010/201128.03.2020 - 23:08
4098Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych28.03.2020 - 23:52
4104Praktyki zawodowe28.03.2020 - 15:58
4109Raport z badań28.03.2020 - 15:26
4112Decyzja Nr 12 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy28.03.2020 - 19:22
4124Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.03.2020 - 21:25
4136Nr 51 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki28.03.2020 - 14:21
4138Nr 355 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia28.03.2020 - 16:47
4150Nr 204 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie polityki kadrowej i umacniania uprawnień akademickich29.03.2020 - 01:34
4157„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów28.03.2020 - 15:39
4175Nr 174 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 r.29.03.2020 - 01:33
4175Nr 655 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra MEBEL ELBLĄG28.03.2020 - 13:46
4177Zarządzenie Nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim28.03.2020 - 16:19
4184Dla mediów28.03.2020 - 22:49
4186konkurs na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac28.03.2020 - 21:47
4188Nr 67 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”29.03.2020 - 01:53

Łącznie 24968492 odwiedzin dla wszystkich podstron.