Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3324Nr 532 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat25.09.2020 - 10:54
3325Nr 59 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyróżniania osiągnięć pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 07:06
3325Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 624.09.2020 - 10:19
3326Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 03:09
3327Nr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo24.09.2020 - 01:36
3328Nr 145 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.09.2020 - 14:45
3331Źródła finansowania majątku 2005/200624.09.2020 - 04:53
3334Nr 120 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania 24.09.2020 - 13:53
3335Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich 23.09.2020 - 19:49
3336Nr 72 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”24.09.2020 - 11:21
3338Nr 188 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony23.09.2020 - 14:58
3338Nr 101/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont - ZPK 25.09.2020 - 03:44
3339Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.21.09.2020 - 15:41
3339Nr 224 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Nutri-Bio-Chemiczne23.09.2020 - 05:49
3342Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu25.09.2020 - 05:04
3344Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia...25.09.2020 - 09:27
3346Nr 313 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie24.09.2020 - 23:16
3347Zarządzenie nr 3 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura"24.09.2020 - 14:20
3347Nr 746 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska lektora i zatrudnieniu na tym stanowisku na czas określony mgr Magdaleny CIERACH25.09.2020 - 03:20
3349Protokół nr 21 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2007 r.24.09.2020 - 16:57
3350Nr 473 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”25.09.2020 - 10:48
3356Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/000125.09.2020 - 00:51
3357Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję24.09.2020 - 07:59
3357Nr 119/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji prac dyplomowych studentów23.09.2020 - 20:16
3358Nr 203 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Akademickich im. Marii i Georga Dietrich25.09.2020 - 00:51
3359Nr 143 z dnia 15 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat24.09.2020 - 02:57
3359Nr 163 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia uczelni do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy24.09.2020 - 11:24
3359Decyzja Nr 8 z dnia 12 maja 2008 r . w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.23.09.2020 - 19:27
3361Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej23.09.2020 - 20:20
3363Decyzja Nr 19 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 25.09.2020 - 07:45

Łącznie 27012987 odwiedzin dla wszystkich podstron.