Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3404Nr 103 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci..."16.07.2020 - 00:27
3406Nr 83 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Adama LECKO16.07.2020 - 14:49
3408Nr 183 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 152 m. Olsztyn16.07.2020 - 10:31
3408Nr 87 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur16.07.2020 - 07:17
3410wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych15.07.2020 - 14:49
3413Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2007/200814.07.2020 - 06:14
3414Nr 657 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA16.07.2020 - 13:34
3414Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”16.07.2020 - 08:01
3414Nr 73 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach16.07.2020 - 06:58
3416Nr 194 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu nadania odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”16.07.2020 - 09:24
3417Nr 47 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Ewy Paturej16.07.2020 - 05:36
3417Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”16.07.2020 - 04:31
3419Zarządzenie Nr 14 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008.16.07.2020 - 14:45
3422Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.16.07.2020 - 06:59
3422 w roku akademickim 2012/201316.07.2020 - 14:53
3425Nr 46 z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie wyboru rektora i prorektorów na kadencję 2006/200815.07.2020 - 12:35
3425Decyzja Nr 32 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/2009. 15.07.2020 - 12:52
3426 Nr 71 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie15.07.2020 - 12:37
3426Nr 47/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego15.07.2020 - 12:42
3429Nr 43/2013 z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie16.07.2020 - 14:59
3431Nr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „ starej i nowej matury”16.07.2020 - 12:09
3432Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200616.07.2020 - 15:24
3432Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie16.07.2020 - 12:45
3433Nr 123 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2008 rok16.07.2020 - 00:10
3434Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz. gruntów16.07.2020 - 00:49
3438Nr 88 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie medalu pamiątkowego z okazji 40-lecia Wydziału Humanistycznego16.07.2020 - 12:57
3439Nr 297 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”16.07.2020 - 03:28
3439Godziny Rektorskie15.07.2020 - 22:08
3439Nr 551 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2020 - 00:57
3441Nr 153 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2010 roku16.07.2020 - 13:40

Łącznie 26267181 odwiedzin dla wszystkich podstron.