Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2995Nr 24/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej”19.04.2021 - 06:53
2995Nr 290 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk19.04.2021 - 07:05
2996Nr 71 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 13:05
2997Nr 10 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora19.04.2021 - 10:38
2997Nr 55 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Litwy w Wilnie, Litwa19.04.2021 - 17:13
2997Nr 75 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok19.04.2021 - 01:24
2997Nr 97 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji18.04.2021 - 19:53
2999Nr 315 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej16.04.2021 - 00:05
2999Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi19.04.2021 - 09:47
2999Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania18.04.2021 - 02:28
3000UCHWAŁA Nr 913 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/201319.04.2021 - 15:06
3001Decyzja Nr 6 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyj19.04.2021 - 16:38
3001Decyzja Nr 19 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: cennika opłat za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin.12.04.2021 - 14:56
3002Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok19.04.2021 - 10:07
3002UCHWAŁA Nr 997 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierskiej 14a na potrzeby Pracowni Grafiki Wy18.04.2021 - 08:13
3002Nr 183 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława GONKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego17.04.2021 - 09:22
3003Nr 258 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację jednostki ogólnouczelnianej – Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 15:27
3003Nr 50/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/201419.04.2021 - 11:32
3004Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września 2006 r.17.04.2021 - 13:51
3004Nr 83/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.04.2021 - 08:32
3005Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych16.04.2021 - 14:14
3006Zarządzenie Nr 54 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2008-201219.04.2021 - 00:03
3008Nr 541 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.17.04.2021 - 20:38
3008Decyzja Nr 13/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Konkursu na Super Studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 07:08
3009Nr 139 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI19.04.2021 - 15:08
3010Nr 130 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wacława MOZOLEWSKIEGO18.04.2021 - 10:14
3010UCHWAŁA Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 13:41
3010Nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza19.04.2021 - 03:12
3011Nr 517 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina17.04.2021 - 11:30
3011Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 08:37

Łącznie 28953852 odwiedzin dla wszystkich podstron.