Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3690Nr 173 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie12.12.2019 - 12:10
3693Nr 209 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Mariana SULIKA12.12.2019 - 05:40
3693Nr 464 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/201412.12.2019 - 17:31
3703Nr 56 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych12.12.2019 - 08:00
3705Zarządzenie Nr 38 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego.12.12.2019 - 21:04
3705Zarządzenie Nr 33 r. z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: zasad rozliczania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.12.12.2019 - 14:26
3707Nr 327 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 11:08
3710Informacja UKW - spotkanie kandydatów z wyborcami10.12.2019 - 22:26
3712Rachunek zysków i strat 2005/200612.12.2019 - 05:47
3716Decyzja Nr 25/2008 Rektora z dnia 10 października 2008 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy. 11.12.2019 - 23:19
3717Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrującej odwołania dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.12.12.2019 - 17:30
3723Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 12.12.2019 - 02:43
3729Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim12.12.2019 - 09:38
3730Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM11.12.2019 - 05:57
3735Nr 166 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie12.12.2019 - 06:49
3747Nr 154 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych11.12.2019 - 23:39
3755Nr 103 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 16:47
3766Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 października 2006 r. w sprawie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej UWM11.12.2019 - 18:18
3766D E C Y Z J A Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych10.12.2019 - 23:50
3768Informacja dot. konkursu na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac 12.12.2019 - 14:39
3772Nr 221 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn11.12.2019 - 12:27
3775Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201611.12.2019 - 15:10
3779Decyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.11.12.2019 - 17:43
3786Nr 106 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych12.12.2019 - 09:24
3797Nr 92 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku09.12.2019 - 12:36
3803Nr 386 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie11.12.2019 - 19:22
3803Nr 438 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.12.2019 - 09:47
3805Zarządzenie Nr 60/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski11.12.2019 - 22:19
3807Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/2.28/II/2.6/00008/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze środków EFS11.12.2019 - 13:41
3807Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich12.12.2019 - 02:00

Łącznie 23761253 odwiedzin dla wszystkich podstron.