Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3109Nr 60 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-201322.10.2020 - 01:01
3109Nr 95 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Państwowym w Sumach, Ukraina22.10.2020 - 03:14
3109Nr 228 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Białoruską Państwową Akademią Rolniczą w Gorkach, Białoruś22.10.2020 - 10:43
3110Nr 149 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Jakuba I w Castellón, Hiszpania22.10.2020 - 12:24
3110Nr 55 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa22.10.2020 - 01:01
3110Zarządzenie Nr 71/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, ewidencji, przechowywaniu, używaniu oraz likwidacji pieczęci w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski22.10.2020 - 01:58
3110Nr 651 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201122.10.2020 - 14:40
3110Nr 281 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego22.10.2020 - 00:21
3111Nr 47 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w rejonie ul. Bartąskiej, w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.22.10.2020 - 01:01
3111Nr 428 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 275 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów...22.10.2020 - 00:47
3112Zarządzenie Nr 31 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora UWM nr 21/2006 w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów22.10.2020 - 02:03
3112Nr 4/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:33
3114Nr 198 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 22.10.2020 - 00:52
3114Zarządzenie Nr 38/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”22.10.2020 - 12:55
3115Nr 300 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2009 roku22.10.2020 - 14:50
3115Nr 186 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Jadwigi WIERZBOWSKIEJ22.10.2020 - 03:55
3116STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 23:36
3117Nr 87 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn22.10.2020 - 14:11
3118Nr 119 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 01:00
3118Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 00:26
3119Nr 586 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 00:12
3120Nr 283 z 9 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. Rudolfowi Michałkowi22.10.2020 - 00:57
3121Nr 120 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dr hab. Zofię Rzepecką, prof. UWM pełniącą funkcję Prodziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej22.10.2020 - 01:00
3121Nr 217 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Zellmy22.10.2020 - 00:52
3122Nr 131 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości wojskowych po byłym CSUiE22.10.2020 - 04:52
3122KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE21.10.2020 - 16:38
3123Decyzja Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych 22.10.2020 - 16:16
3123Zarządzenie Nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska22.10.2020 - 01:56
3123Nr 613 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zwiększenia wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki” 22.10.2020 - 11:47
3123Nr 733 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/201622.10.2020 - 00:07

Łącznie 27294875 odwiedzin dla wszystkich podstron.