Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3120Nr 169 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy okolicznościowej upamiętniającej Profesora Hjalmara Ugglę21.09.2020 - 14:44
3120Nr 634 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów doktoranckich .....21.09.2020 - 14:06
3121Nr 135 z dnia 24 listopada 2006 r. podjęta w dniu żałoby narodowej21.09.2020 - 16:04
3123STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 25 września 2015 roku w sprawie Liceum i Gimnazjum Akademickiego21.09.2020 - 13:36
3124Zarządzenie Nr 44 z dnia 6 grudnia 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM21.09.2020 - 15:41
3125Nr 156 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zawarcia przez UWM umowy konsorcyjnej z partnerami Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego21.09.2020 - 18:15
3125Nr 66/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2020 - 15:19
3126Nr 57 z dnia 31 marca 2006 r w sprawie przeznaczenia na realizację zadań inwestycyjnych środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości21.09.2020 - 14:57
3127Nr 116 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn21.09.2020 - 14:55
3129Nr 86 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie inicjatywy utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Wydziału Lekarskiego21.09.2020 - 14:56
3129U C H W A Ł A Nr 915 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 14:24
3130Nr 89 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego/własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn21.09.2020 - 14:56
3130Decyzja Nr 38/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego 21.09.2020 - 16:07
3131Nr 140 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn21.09.2020 - 14:55
3131Nr 190 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego21.09.2020 - 14:54
3131Konferencja „Mobilność w Programach Międzynarodowych”21.09.2020 - 17:46
3132Nr 115 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntów położonych w gminie Reszel21.09.2020 - 14:55
3132Nr 138 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2020 - 14:46
3132Nr 702 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Pawła JANISZEWSKIEGO21.09.2020 - 14:29
3133Nr 97 z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Newskim Instytutem Języka i Kultury w Petersburgu, Rosja21.09.2020 - 14:56
3133Źródła finansowania inwestycji 2006/200721.09.2020 - 17:53
3136Nr 282 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji21.09.2020 - 14:41
3136Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej21.09.2020 - 17:43
3137Nr 89 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2012-201621.09.2020 - 15:56
3138Regulamin oceny nauczycieli akademickich 21.09.2020 - 16:48
3141Nr 93 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci GUNI (Global University Network for Innovation)21.09.2020 - 16:15
3141Nr 411 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat21.09.2020 - 14:37
3142Nr 434 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zagospodarowania Alei Wydziałów usytuowanej przy Promenadzie Absolwentów21.09.2020 - 14:36
3142Nr 79 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia planów studiów i programów kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn prow21.09.2020 - 14:20
3143Nr 198 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji21.09.2020 - 14:53

Łącznie 26975502 odwiedzin dla wszystkich podstron.