Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3669Nr 464 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/201413.11.2019 - 19:15
3674Decyzja Nr 25/2008 Rektora z dnia 10 października 2008 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy. 10.11.2019 - 23:09
3677Zarządzenie Nr 33 r. z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: zasad rozliczania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.13.11.2019 - 14:58
3677Informacja UKW - spotkanie kandydatów z wyborcami13.11.2019 - 03:54
3682Rachunek zysków i strat 2005/200613.11.2019 - 08:20
3685Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 13.11.2019 - 14:45
3687Nr 410 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim13.11.2019 - 12:08
3691Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM13.11.2019 - 14:59
3692Nr 103 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.11.2019 - 12:25
3694Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrującej odwołania dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.13.11.2019 - 13:43
3696Nr 166 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie13.11.2019 - 12:43
3709Nr 154 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych13.11.2019 - 20:57
3723Nr 221 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn13.11.2019 - 12:16
3735Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 października 2006 r. w sprawie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej UWM13.11.2019 - 09:07
3738Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201613.11.2019 - 18:14
3745D E C Y Z J A Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych12.11.2019 - 06:32
3747Decyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.11.11.2019 - 08:56
3750Informacja dot. konkursu na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac 13.11.2019 - 19:16
3753Nr 386 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie13.11.2019 - 12:05
3757Nr 106 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych13.11.2019 - 12:24
3758Nr 438 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.11.2019 - 15:39
3758Nr 42/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studenckich13.11.2019 - 14:12
3766Nr 92 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku13.11.2019 - 11:09
3769Zarządzenie Nr 60/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski13.11.2019 - 14:49
3771Nr 79 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat13.11.2019 - 12:48
3775Nr 123 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie13.11.2019 - 12:45
3778Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/2.28/II/2.6/00008/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze środków EFS13.11.2019 - 15:04
3787Decyzja Nr 14 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza.13.11.2019 - 17:31
3788Nr 53/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, ewidencji, przechowywaniu, używaniu oraz likwidacji pieczęci w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim13.11.2019 - 17:23
3794otwarcie siłowni na Pływalni UWM12.11.2019 - 22:03

Łącznie 23437996 odwiedzin dla wszystkich podstron.