Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2954Nr 315 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej26.02.2021 - 04:53
2954UCHWAŁA Nr 989 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów o24.02.2021 - 08:08
2955Nr 258 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację jednostki ogólnouczelnianej – Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.02.2021 - 17:28
2956Zarządzenie Nr 6/2009 Rektora Uniwersytetu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.02.2021 - 19:56
2956Nr 183 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Stanisława GONKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.02.2021 - 14:12
2957Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.16.02.2021 - 00:50
2957Nr 290 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk24.02.2021 - 08:09
2958UCHWAŁA Nr 913 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/201324.02.2021 - 09:49
2959Protokół nadzwyczajnego posiedzenia wspólnego Rady Miasta Olsztyn, Prezydenta Miasta Olsztyn i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2007 roku20.02.2021 - 15:43
2959Nr 10 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora25.02.2021 - 00:15
2960Nr 49/2010 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok25.02.2021 - 13:24
2960UCHWAŁA Nr 994 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie izolacji akustycznej urządzeń technicznych w Centrum Akwakultury i Inżynierii Eko20.02.2021 - 06:08
2961Nr 75 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok25.02.2021 - 01:22
2961Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”25.02.2021 - 15:58
2961Decyzja Nr 25/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201222.02.2021 - 11:14
2961Nr 50/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2013/201424.02.2021 - 21:56
2961Nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz określenia zasad jego funkcjonowania19.02.2021 - 01:48
2963Decyzja Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi25.02.2021 - 06:34
2963Nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza24.02.2021 - 15:50
2965Nr 139 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI23.02.2021 - 01:22
2965Nr 517 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina24.02.2021 - 05:16
2966Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych25.02.2021 - 10:36
2966Nr 936 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej 25.02.2021 - 08:08
2967Nr 541 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.24.02.2021 - 02:17
2967Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.02.2021 - 05:18
2967Nr 556 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 25.02.2021 - 19:55
2968Nr 494 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Andrzeja SZMYTA25.02.2021 - 22:11
2970Decyzja Nr 6 z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej/Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Zespołu Rekrutacyjnego za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyj25.02.2021 - 22:08
2970Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej” 25.02.2021 - 04:50
2970UCHWAŁA Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2021 - 15:39

Łącznie 28472337 odwiedzin dla wszystkich podstron.