Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
3004Nr 212 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie30.11.2020 - 14:03
3004Nr 548 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok30.11.2020 - 23:29
3005Decyzja Nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/201330.11.2020 - 15:53
3008Zarządzenie Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych30.11.2020 - 14:25
3008Nr 743 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Anatola DOWŻENKO29.11.2020 - 00:55
3008Nr 101 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu pt. „Termosyfon antygrawitacyjny..."30.11.2020 - 15:43
3009Nr 660 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 23 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 201229.11.2020 - 13:07
3010Nr 252 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie29.11.2020 - 08:50
3010Nr 37/2012 z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Protokół zaliczenia przedmiotu”30.11.2020 - 23:45
3011Nr 177 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina30.11.2020 - 11:31
3012Nr 19/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Zespołu ds. Analizy Ryzyka28.11.2020 - 23:26
3013Nr 519 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn30.11.2020 - 13:36
3013Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201626.11.2020 - 00:11
3014Zarządzenie Nr 73/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.11.2020 - 10:51
3015Nr 347 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Ewy ADAMIAK30.11.2020 - 18:29
3015Nr 349 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zatrudnienia na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Ewy MAYZNER-ZAWADZKIEJ29.11.2020 - 10:17
3016Nr 264 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany w strukturze Wydziału Nauk Medycznych30.11.2020 - 19:05
3017Decyzja Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 20010/201129.11.2020 - 00:59
3018Nr 114 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej30.11.2020 - 00:35
3019Nr 69/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2013/201429.11.2020 - 14:59
3020Nr 15/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „Procedur wykorzystania aparatury naukowo-badawczej zakupionej z projektu30.11.2020 - 21:49
3021Decyzja Nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 29.11.2020 - 04:41
3022Nr 551 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia celów strategicznych informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-202030.11.2020 - 17:05
3022INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH PŁYWALNI28.11.2020 - 08:24
3023Nr 99 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace 29.11.2020 - 03:03
3024Nr 157 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie30.11.2020 - 21:54
3024OGŁOSZENIE O PRACY - KIEROWNIK PŁYWALNI30.11.2020 - 16:51
3025Nr 45 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.11.2020 - 22:52
3025Konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie28.11.2020 - 13:02
3026Nr 106 z dnia 1 września 2006 roku w sprawie zmiany w Uchwale Senatu Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 roku odnośnie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich30.11.2020 - 11:19

Łącznie 27705347 odwiedzin dla wszystkich podstron.