Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2935Nr 541 z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 390 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.18.01.2021 - 22:30
2935Nr 93/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2015/201619.01.2021 - 22:39
2937Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych20.01.2021 - 20:15
2937Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”19.01.2021 - 08:39
2937Nr 556 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 19.01.2021 - 11:49
2938UCHWAŁA Nr 994 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie izolacji akustycznej urządzeń technicznych w Centrum Akwakultury i Inżynierii Eko19.01.2021 - 12:18
2939Nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza21.01.2021 - 05:05
2940Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.18.01.2021 - 22:29
2941Nr 97 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych18.01.2021 - 20:00
2942UCHWAŁA Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.01.2021 - 08:17
2943UCHWAŁA Nr 997 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żołnierskiej 14a na potrzeby Pracowni Grafiki Wy19.01.2021 - 08:22
2945Nr 130 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Wacława MOZOLEWSKIEGO18.01.2021 - 20:11
2945Nr 139 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI18.01.2021 - 21:24
2946Protokół nadzwyczajnego posiedzenia wspólnego Rady Miasta Olsztyn, Prezydenta Miasta Olsztyn i Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2007 roku21.01.2021 - 03:03
2946Decyzja Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi19.01.2021 - 13:10
2946Nr 217 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 19.01.2021 - 09:58
2946Nr 20/2017 z dnia 15 marca roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.01.2021 - 07:42
2947Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.01.2021 - 14:37
2947Zarządzenie Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK18.01.2021 - 22:49
2948Nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Instrukcji w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 202020.01.2021 - 16:50
2949Nr 146 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego pt. "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości ...."20.01.2021 - 15:48
2949Nr 28 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych19.01.2021 - 21:05
2949Nr 83/2013 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.01.2021 - 10:28
2951Nr 17/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie zasad używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych19.01.2021 - 11:28
2953Nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (wydziałowych) w działalności badawczej18.01.2021 - 19:52
2953Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi19.01.2021 - 01:54
2954Nr 700 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. inż. Oleksandra TYMCHENKO18.01.2021 - 23:24
2954Nr 61/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu W19.01.2021 - 10:32
2954Nr 215 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Statuetki Nicolaus Copernicus19.01.2021 - 09:58
2954Nr 78 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2017 roku20.01.2021 - 07:31

Łącznie 28133858 odwiedzin dla wszystkich podstron.