Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2998Nr 73/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności komercyjnej przez Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 05:42
2998Nr 283 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na terenie miasteczka akademickiego KORTOWO25.09.2020 - 08:26
2999Nr 10/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie Zasad sporządzania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów spisów zdawczo-odbiorczych oraz archiwizowania osobowych teczek studenckich i doktoranckich25.09.2020 - 09:53
3001Partnerstwo w projektach współfinansowanych z EFS.25.09.2020 - 01:51
3001Nr 340 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego zawiązanego w celu przygotowania i realizacji projektu...23.09.2020 - 01:37
3002Nr 220 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn24.09.2020 - 22:30
3003Wartość budynków i budowli 2006/200723.09.2020 - 18:27
3003Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię25.09.2020 - 08:01
3004Nr 538 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora24.09.2020 - 11:11
3007Nr 246 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki23.09.2020 - 05:41
3007Decyzja Nr 33/2008 Rektora z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-201223.09.2020 - 18:41
3008Nr 539 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego24.09.2020 - 08:06
3010Nr 158 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku24.09.2020 - 07:26
3010Nr 111 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2005/200623.09.2020 - 05:21
3010Decyzja Nr 6 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.24.09.2020 - 17:40
3010Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”25.09.2020 - 11:13
3010Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201623.09.2020 - 00:32
3015Zarządzenie Nr 10 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo dydaktycznych.24.09.2020 - 19:33
3016Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. 24.09.2020 - 12:01
3017Nr 254 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 09:08
3018Nr 63 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Litewską Akademią Weterynaryjną w Kownie22.09.2020 - 18:00
3018Nr 566 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.09.2020 - 20:21
3019Nr 291 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w Olsztynie na rzecz gm. Olsztyn pod lokalizację rekreacyjnych ścieżek rowerowych25.09.2020 - 05:54
3020Nr 117 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, zabudowanych położonych w Ełku przy ul. Kościuszki23.09.2020 - 10:49
3020Nr 570 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Jana MICIŃSKIEGO23.09.2020 - 15:42
3021Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok24.09.2020 - 01:52
3021Zarządzenie Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.09.2020 - 22:35
3022Nr 654 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania Aneksu nr UDA-RPWM.04.03-28-015/10-05 do Umowy nr UDA-RPWM.04.03-28-015/10-00 z dnia 31 maja 2010 roku 23.09.2020 - 14:39
3023Nr 218 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 rok23.09.2020 - 09:19
3023DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”23.09.2020 - 19:28

Łącznie 27012746 odwiedzin dla wszystkich podstron.