Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
280Nr 68/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie procedur oceny jakości programów studiów i programów kształcenia oraz zasad weryfikacji efektów uczenia się15.01.2021 - 14:43
281Nr 692 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim14.01.2021 - 19:16
282Nr 694 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim15.01.2021 - 11:39
282Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej18.01.2021 - 03:09
283Nr 699 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie16.01.2021 - 17:30
284Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury Polskiej) 16.01.2021 - 19:37
285Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 16.01.2021 - 16:15
285Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji17.01.2021 - 15:49
286Nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)16.01.2021 - 03:07
286Nr 50/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego17.01.2021 - 14:19
286Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli16.01.2021 - 19:15
287Nr 661 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”16.01.2021 - 18:59
288MONIKA RUSZKOWSKA17.01.2021 - 14:58
289Nr 66/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202116.01.2021 - 05:18
290Nr 711 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu...15.01.2021 - 04:51
292Nr 129/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Zintegrowana wczesna edukacja”15.01.2021 - 22:26
292Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz15.01.2021 - 17:46
292AGNIESZKA STABIŃSKA-UŁAS15.01.2021 - 11:20
294Nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18 ...17.01.2021 - 01:59
294UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA w Sekcji Ciepłownictwa 17.01.2021 - 17:15
295Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie 18.01.2021 - 02:23
295UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej17.01.2021 - 12:01
296Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności...14.01.2021 - 14:02
299KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO (1 ETAT)16.01.2021 - 08:59
300Nr 63/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich16.01.2021 - 06:10
302Nr 676 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie odbywania posiedzeń Senatu UWM z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość i przyjmowanie uchwał17.01.2021 - 07:15
302MONIKA PLISZKA17.01.2021 - 09:00
304Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum15.01.2021 - 02:16
304Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)15.01.2021 - 19:52
305Nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.01.2021 - 04:54

Łącznie 28109621 odwiedzin dla wszystkich podstron.