Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
285Nr 91/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Interakcje społeczne”21.09.2020 - 21:53
285Nr 93/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista” 23.09.2020 - 04:06
286Nr 657 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202023.09.2020 - 16:37
286Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego23.09.2020 - 08:18
287Nr 107/2019 z dnia 1 października 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 01:40
287Nr 604 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.09.2020 - 19:20
287Nr 114/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...24.09.2020 - 06:24
288Nr 626 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Tomaszowi Sylwestrowi MAŚLANCE tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria 24.09.2020 - 10:16
288Nr 634 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI23.09.2020 - 16:25
289Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych22.09.2020 - 07:15
289Nr 633 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI25.09.2020 - 09:52
290Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników dydaktycznych24.09.2020 - 00:34
292Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...21.09.2020 - 15:06
293Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/202125.09.2020 - 01:45
293REKTOR dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI25.09.2020 - 11:04
294Nr 608 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 23.09.2020 - 19:21
294Nr 610 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni...23.09.2020 - 19:21
295Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii23.09.2020 - 17:31
295Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych23.09.2020 - 21:55
295Nr 27/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki25.09.2020 - 07:19
295Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim23.09.2020 - 16:41
296Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki25.09.2020 - 10:29
296Nr 613 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie24.09.2020 - 22:29
296Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką24.09.2020 - 17:44
298Nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 24.09.2020 - 02:12
298Nr 233/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania nowego członka Komitetu Sterującego projektu nr POWR.03.02.00- 00-I034/16, pt. „Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka”...24.09.2020 - 13:59
298Nr 16/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.09.2020 - 21:59
299Nr 99/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego24.09.2020 - 10:42
299Nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...25.09.2020 - 10:00
299Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202124.09.2020 - 13:43

Łącznie 27012661 odwiedzin dla wszystkich podstron.