Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1814UCHWAŁA Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni16.09.2020 - 04:57
2048UCHWAŁA Nr 938 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2012 rok 16.09.2020 - 05:09
2653Nr 560 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Olsztynie 16.09.2020 - 05:10
3448Nr 593 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej16.09.2020 - 05:11
1418Nr 26/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2014/201516.09.2020 - 05:14
1627Nr 61 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16.09.2020 - 05:16
1048Nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.09.2020 - 05:20
795Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 16.09.2020 - 05:21
2951Nr 99 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace 16.09.2020 - 05:22
2226Nr 874 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...16.09.2020 - 05:34
2446Protokół nr 27 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2008 r.16.09.2020 - 05:36
527Nr 448 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1...16.09.2020 - 05:37
760Nr 68/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia żałoby na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.09.2020 - 05:40
82Nr 67/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu Działalności Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”16.09.2020 - 05:43
1803Nr 480 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Woroneskim Uniwersytetem Technologii Inżynieryjnych, Rosja16.09.2020 - 05:43
1220Nr 22 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.09.2020 - 05:45
3041Protokół nr 12 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2006 r.16.09.2020 - 05:47
2853Nr 29 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ16.09.2020 - 05:49
1564Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 16.09.2020 - 05:51
1023Nr 111 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Andersa - obr. 114 m. Olsztyn 16.09.2020 - 05:52
331Nr 217/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych do stypendium rektora 16.09.2020 - 05:54
1089Nr 53/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza 16.09.2020 - 05:55
2598Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.16.09.2020 - 05:56
30Nr 80/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2020-202416.09.2020 - 05:56
1833Nr 456 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Winfriedowi LIEBEROWI16.09.2020 - 05:58
1053Nr 63/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie odpadami” 16.09.2020 - 05:58
868Nr 97/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 3 16.09.2020 - 06:10
457Nr 158/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 16.09.2020 - 06:15
2408Nr 553 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych w budynku dwurodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie położonym w miejscowości Leginy 64, Gmina Reszel16.09.2020 - 06:21
3612Liczba elektorów wybieranych spośród studentów16.09.2020 - 06:27

Łącznie 26925075 odwiedzin dla wszystkich podstron.