Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
178Nr 694 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim23.09.2020 - 20:28
179Nr 683 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim24.09.2020 - 11:31
179Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)24.09.2020 - 16:28
179Nr 66/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202124.09.2020 - 15:47
181Nr 74/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 25.09.2020 - 07:40
182Nr 710 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202024.09.2020 - 13:04
182Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usł24.09.2020 - 02:32
183Nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki muzyczne 24.09.2020 - 06:54
184Nr 31/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”24.09.2020 - 18:17
184Nr 38/2020 z dnia 23 marca 2020 w sprawie zmiany Decyzji Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)25.09.2020 - 01:03
186Nr 54/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 05:01
186Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki25.09.2020 - 06:57
188Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)21.09.2020 - 15:45
189Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk EKonomicznych25.09.2020 - 03:20
189KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn23.09.2020 - 17:05
190Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz24.09.2020 - 04:06
190Nr 54/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów...24.09.2020 - 22:08
190PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM 25.09.2020 - 10:13
191PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM 25.09.2020 - 07:24
192Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej 24.09.2020 - 20:49
193Nr 24/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-224.09.2020 - 07:41
193MONIKA RUCIŃSKA24.09.2020 - 14:42
196Nr 51/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 25.09.2020 - 05:52
196Nr 711 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu...24.09.2020 - 13:07
197Nr 30/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.24.09.2020 - 12:50
197Nr 29/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna25.09.2020 - 07:50
197Nr 43/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 63/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 24.09.2020 - 22:54
197Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne24.09.2020 - 04:21
197NR 712 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr.h.c. mult., czł. rzecz. PAN25.09.2020 - 07:26
198Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 22.09.2020 - 23:13

Łącznie 27012524 odwiedzin dla wszystkich podstron.