Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
5138Nr 91 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku08.08.2020 - 11:39
3701konkurs na stanowisko specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu08.08.2020 - 11:39
1493Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2012/201308.08.2020 - 11:39
11615Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego08.08.2020 - 11:39
68015Umowa zlecenia 08.08.2020 - 11:38
3436Nr 183 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 152 m. Olsztyn08.08.2020 - 11:38
1742Nr 64/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/201808.08.2020 - 11:38
13052Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 11:38
1281Nr 172 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej08.08.2020 - 11:38
1688Nr 72/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 11:38
13841Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 11:37
3114Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracowni-kom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębior08.08.2020 - 11:37
27361Studia stacjonarne na WNM08.08.2020 - 11:36
2254Nr 58 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Bożeny CWALINY-AMBROZIAK na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 08.08.2020 - 11:36
877Nr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 08.08.2020 - 11:36
3248Nr 176 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Andrzejowi Nowakowi08.08.2020 - 11:36
122171Kwestura08.08.2020 - 11:36
1118konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej 08.08.2020 - 11:36
2783Nr 476 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych 08.08.2020 - 11:35
17752Organizacja roku akademickiego 2009/201008.08.2020 - 11:35
22818PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA08.08.2020 - 11:35
1282Nr 96/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów w zakresie nauczania przedmiotu „Przedsiębiorczość”08.08.2020 - 11:35
2677Nr 401 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a związkami zawodowymi w sprawie zasad przekazania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpisu...08.08.2020 - 11:35
935Nr 30/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja i opis miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej w wybranych nadleśnictwach północno-wschodniej Polski”08.08.2020 - 11:34
2893Decyzja Nr 4 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej.08.08.2020 - 11:34
11566Archiwum08.08.2020 - 11:33
545Nr 166/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny08.08.2020 - 11:33
572DOROTA SOWIŃSKA-KOBELAK08.08.2020 - 11:33
2308Nr 122/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii” realizowanych na Wydziale Nauk Technicznych08.08.2020 - 11:32
2261Nr 214 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie”08.08.2020 - 11:32

Łącznie 26479947 odwiedzin dla wszystkich podstron.