Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
175Nr 19 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim13.05.2021 - 13:38
175UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ13.05.2021 - 17:17
176Nr 91/2020 z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 35/2015 w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” 13.05.2021 - 11:24
176Nr 43 z dnia 18 grudnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim13.05.2021 - 16:30
176Nr 21/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie określenia wzorów zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego funkcjonujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 14:40
177Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202413.05.2021 - 09:55
177Nr 218/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia brokera ubezpieczeniowego13.05.2021 - 09:52
177Nr 30/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2024 roku13.05.2021 - 20:10
177 Nr 32/2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 12:12
178Nr 6/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 12:09
179Nr 16 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 13.05.2021 - 20:35
179KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI13.05.2021 - 09:22
179 ANNA SZCZERBA-TUREK13.05.2021 - 20:04
180Nr 125/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach13.05.2021 - 11:42
182Nr 110/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych13.05.2021 - 10:26
182Nr 39/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wysokości kosztów pośrednich14.05.2021 - 03:46
183Nr 45/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie podziału kompetencji Rektora, Prorektorów, Kanclerza i Dyrektora Gabinetu Rektora na kadencję 2020-202413.05.2021 - 19:54
184Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202413.05.2021 - 10:04
184Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 13.05.2021 - 16:05
184Nr 114/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202113.05.2021 - 10:13
184Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka13.05.2021 - 13:55
184Nr 12/2021 w Olsztynie z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zasad przyznawania pokoi i segmentów z zasobów mieszkaniowych Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 18:29
187Nr 72/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. kształcenia na kadencję 2020-202413.05.2021 - 15:47
187Nr 26 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...13.05.2021 - 15:49
187Nr 213/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne13.05.2021 - 09:46
187Nr 66 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych14.05.2021 - 01:06
188Nr 88/2020 z dnia 16 października 2020 roku zmieniające Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00- Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych n13.05.2021 - 16:39
189Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202413.05.2021 - 09:21
189Nr 79/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geoinżynierii na kadencję 2020-202414.05.2021 - 01:27
189Nr 144/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” nr WND-POWER.03.02.00-00-0I034/16 w13.05.2021 - 11:53

Łącznie 29288426 odwiedzin dla wszystkich podstron.