Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
167Nr 489 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu kanonikowi Mirosławowi HULECKIEMU22.10.2019 - 12:55
168Nr 519 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spra22.10.2019 - 00:12
168Nr 525 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” 21.10.2019 - 23:39
169Nr 45/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”22.10.2019 - 11:52
172Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2019 - 10:31
175Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”21.10.2019 - 23:27
175Nr 520 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202022.10.2019 - 00:23
176Nr 474 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim21.10.2019 - 23:25
177Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego22.10.2019 - 00:04
178Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU20.10.2019 - 22:52
181Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 19.10.2019 - 02:42
185Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 20.10.2019 - 22:28
185Nr 54/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2019 - 07:28
186UCHWAŁA Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Odnawialne źródła energii”21.10.2019 - 22:05
186Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad22.10.2019 - 05:19
188Nr 53/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...20.10.2019 - 04:19
189Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.) 22.10.2019 - 08:57
189Nr 594 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2019 - 09:53
190DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Germańskiej22.10.2019 - 12:00
191Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel22.10.2019 - 13:05
194Nr 475 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim22.10.2019 - 12:03
194UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA FIZYCZNEGO W OŚRODKU JEŹDZIECKIM W KATEDRZE HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA21.10.2019 - 16:15
195DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Diagnostyki Klinicznej22.10.2019 - 13:06
196Nr 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Rytmika i taniec”22.10.2019 - 12:01
196Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne a organizacja duszpasterstwa parafialnego” 21.10.2019 - 09:56
197Nr 36/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Annals of Medicine”20.10.2019 - 05:10
197DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii22.10.2019 - 09:31
199Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” 21.10.2019 - 16:34
199Nr 471 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...22.10.2019 - 00:35
200sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201622.10.2019 - 10:57

Łącznie 23215020 odwiedzin dla wszystkich podstron.