Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1734Nr 425 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 27 z dnia 21 września 2012 roku03.08.2020 - 07:07
1282Nr 48/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 33/2014 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność...03.08.2020 - 07:17
1785Nr 488 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKIEJ03.08.2020 - 07:18
1516Nr 804 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201603.08.2020 - 07:39
532Nr 1/2019 z dnia 1 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 07:46
2391Nr 712 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku studiów - inżynieria kosmiczna03.08.2020 - 07:47
1589UCHWAŁA Nr 200 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów n03.08.2020 - 08:10
1770Nr 299 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny GIEŁWANOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 03.08.2020 - 08:25
1794Nr 61/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/201403.08.2020 - 08:33
2557Nr 23/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej w roku akademickim 2013/201403.08.2020 - 08:51
1882UCHWAŁA Nr 945 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława KAWULI03.08.2020 - 09:01
1824Nr 318 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Krzemienieckim w Krzemieńcu, Ukraina03.08.2020 - 09:16
1812Nr 498 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Łężanach 03.08.2020 - 09:32
920Nr 37/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności03.08.2020 - 10:04
465Nr 157/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny03.08.2020 - 10:06
1256Nr 58 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Andrzejowi Dubasowi03.08.2020 - 10:11
914Nr 20/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa03.08.2020 - 10:23
963Nr 105 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych i wieczorowych w Uniwersytecie w 2002 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej matury" oraz...03.08.2020 - 10:46
805Nr 81/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji... 03.08.2020 - 11:02
4121CYKL WYKŁADÓW OTWARTYCH03.08.2020 - 11:07
850Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geod03.08.2020 - 11:24
2133Nr 655 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie osobowej03.08.2020 - 11:29
1488Nr 817 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Wykorzystanie właściwości regeneracyjnych komórek...03.08.2020 - 11:33
1383Nr 32/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania działań reorganizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej03.08.2020 - 11:35
686Nr 75/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie harmonogramu działań objętych Uchwałą Nr 344 Senatu z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/201903.08.2020 - 11:37
1426Nr 18 z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie ustalania wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2000/200103.08.2020 - 11:39
2858Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.08.2020 - 11:44
1346Nr 24/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/201503.08.2020 - 11:48
959Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii03.08.2020 - 11:57
3040Nakłady na remonty 2005/200603.08.2020 - 12:08

Łącznie 26480040 odwiedzin dla wszystkich podstron.