Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
135Nr 713 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej25.09.2020 - 09:41
136Nr 56/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2020 - 15:04
136Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel urządzenia do SRS - ZAP-X gyroscopic radiosurgery system24.09.2020 - 23:42
136MICHAŁ JACEK SKŁODOWSKI25.09.2020 - 10:29
138Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli25.09.2020 - 04:36
140Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych25.09.2020 - 06:38
141Nr 62/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 13:27
141Nr 71/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydzia24.09.2020 - 01:30
143MONIKA PLISZKA23.09.2020 - 19:10
144UCHWAŁA Nr 688 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Alinie NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKIEJ tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych 24.09.2020 - 17:55
144Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji24.09.2020 - 14:03
144PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI25.09.2020 - 07:55
146Konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych23.09.2020 - 17:28
147Nr 68/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie procedur oceny jakości programów studiów i programów kształcenia oraz zasad weryfikacji efektów uczenia się25.09.2020 - 06:05
147ADAM BIELINOWICZ25.09.2020 - 10:41
148MONIKA RUSZKOWSKA24.09.2020 - 10:17
149Nr 59/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.09.2020 - 07:23
150Nr 724 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie23.09.2020 - 17:15
152Nr 690 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. n. med. Markowi Wacławowi RAJZEROWI tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne23.09.2020 - 16:51
152Nr 714 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej23.09.2020 - 17:09
153Nr 691 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. n. med. Krzysztofowi Andrzejowi TOMASZEWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne25.09.2020 - 08:05
153AGNIESZKA STABIŃSKA-UŁAS23.09.2020 - 10:48
154Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego24.09.2020 - 07:14
155Nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201925.09.2020 - 10:26
155Nr 79/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.09.2020 - 10:23
156Nr 695 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim24.09.2020 - 15:50
156Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 24.09.2020 - 13:30
157Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów23.09.2020 - 07:50
158Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/202225.09.2020 - 02:01
159Nr 696 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.09.2020 - 04:14

Łącznie 27012809 odwiedzin dla wszystkich podstron.