Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
473Nr 51/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 03:35
1263Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym03.08.2020 - 03:44
1564Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 03.08.2020 - 03:57
1637Decyzja Nr 49/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych03.08.2020 - 04:25
1302Nr 75 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej03.08.2020 - 04:29
3635Decyzja Nr 70/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2012-2016 03.08.2020 - 04:32
2500Nr 598 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Joanny SZTEYN03.08.2020 - 04:36
1741Nr 603 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Butryny, gmina Purda 03.08.2020 - 04:40
1447Nr 58/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów03.08.2020 - 05:13
9066Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych03.08.2020 - 05:17
1648Nr 745 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową....03.08.2020 - 05:22
954Nr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 06:03
2896Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201603.08.2020 - 06:17
3065Nr 586 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 06:18
524Nr 114/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)03.08.2020 - 06:19
2454Protokół nr 14 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2006 r.03.08.2020 - 06:25
266Nr 99/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego03.08.2020 - 06:27
4025Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 03.08.2020 - 06:28
2422Decyzja Nr 46/2009 Rektora z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej03.08.2020 - 06:33
2808Nr 30/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza03.08.2020 - 07:02
1734Nr 425 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 27 z dnia 21 września 2012 roku03.08.2020 - 07:07
1282Nr 48/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 33/2014 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność...03.08.2020 - 07:17
1785Nr 488 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKIEJ03.08.2020 - 07:18
1516Nr 804 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201603.08.2020 - 07:39
532Nr 1/2019 z dnia 1 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 07:46
2391Nr 712 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku studiów - inżynieria kosmiczna03.08.2020 - 07:47
1589UCHWAŁA Nr 200 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów n03.08.2020 - 08:10
1770Nr 299 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ireny GIEŁWANOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 03.08.2020 - 08:25
1794Nr 61/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2013/201403.08.2020 - 08:33
2557Nr 23/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej w roku akademickim 2013/201403.08.2020 - 08:51

Łącznie 26480536 odwiedzin dla wszystkich podstron.