Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1698Nr 720 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę podmiotom zewnętrznym określonych aktywów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w celu prowadzenia przez te podmioty działalności w zakresie dializoterapii10.08.2020 - 03:33
2329Nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2010 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 03:32
2837Nr 474 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” 10.08.2020 - 03:32
23575Archiwum i Muzeum UWM10.08.2020 - 03:32
437 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych10.08.2020 - 03:32
4471Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię10.08.2020 - 03:31
336Nr 641 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku psychologia dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym10.08.2020 - 03:31
11608Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej10.08.2020 - 03:31
225Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”10.08.2020 - 03:31
1275Nr 24/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2020 - 03:30
445Nr 162/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny10.08.2020 - 03:30
2029Nr 10/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku10.08.2020 - 03:30
2506Zarządzenie Nr 33 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.10.08.2020 - 03:30
1833U C H W A Ł A Nr 846 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku10.08.2020 - 03:30
2974Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury10.08.2020 - 03:30
1332Nr 247 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Giovanniemu Girone10.08.2020 - 03:29
1065Nr 397 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie programu studiów wyższych10.08.2020 - 03:29
2447Nr 107 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201610.08.2020 - 03:29
86407REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI10.08.2020 - 03:29
2539Protokół nr 6 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2006 r.10.08.2020 - 03:29
2139UCHWAŁA Nr 869 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tadżyckim Państwowym Uniw10.08.2020 - 03:29
2450Nr 131 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201610.08.2020 - 03:28
331Nr 228/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2020 - 03:28
132Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 10.08.2020 - 03:28
1262Nr 227 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt10.08.2020 - 03:28
2216Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2010/201110.08.2020 - 03:28
56Nr 60/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Data science Python” 10.08.2020 - 03:27
488UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY10.08.2020 - 03:27
236Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii w grupie pracowników dydaktycznych10.08.2020 - 03:27
1982Nr 525 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zaakceptowania kandydata do pełnienia funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora10.08.2020 - 03:27

Łącznie 26495500 odwiedzin dla wszystkich podstron.