Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
122Nr 693 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim10.08.2020 - 10:19
122Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów09.08.2020 - 05:48
122Nr 56/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 04:26
123Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych09.08.2020 - 06:15
124Nr 689 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mariuszowi SKOWROŃSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria09.08.2020 - 13:56
124Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda09.08.2020 - 16:50
126Nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201910.08.2020 - 01:21
126Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)10.08.2020 - 04:13
127Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz10.08.2020 - 09:48
127Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)10.08.2020 - 08:04
127Nr 710 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202009.08.2020 - 02:11
129Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu 10.08.2020 - 04:29
130Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk EKonomicznych10.08.2020 - 04:29
130Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usł10.08.2020 - 07:12
132Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 10.08.2020 - 03:28
132Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej10.08.2020 - 02:42
132 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego10.08.2020 - 06:20
133Nr 42/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji10.08.2020 - 03:42
133KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn10.08.2020 - 03:49
134Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego09.08.2020 - 18:58
134Nr 54/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów...10.08.2020 - 03:39
135Nr 58/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego10.08.2020 - 03:10
136Nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa09.08.2020 - 11:55
136Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody10.08.2020 - 11:45
138Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na05.08.2020 - 22:14
138Nr 46/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przyznania prof. dr. hab. Zbigniewowi Witkowskiemu statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 16:55
138Nr 711 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu...10.08.2020 - 09:52
139Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.10.08.2020 - 04:07
139Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 10.08.2020 - 08:29
142Nr 683 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:17

Łącznie 26499360 odwiedzin dla wszystkich podstron.