Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
589Nr 548 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok11.04.2021 - 08:32
409Nr 611 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok11.04.2021 - 08:22
1533Nr 70/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych11.04.2021 - 07:52
1250Nr 93/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.04.2021 - 07:52
2159Nr 9 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.04.2021 - 07:42
1056Nr 66/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii11.04.2021 - 07:34
2842Nr 518 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco11.04.2021 - 07:28
1144Nr 108/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.04.2021 - 07:20
2625Decyzja Nr 35/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2009/2010 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magist11.04.2021 - 06:55
3091Decyzja Nr 22/2009 Rektora z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/201011.04.2021 - 06:51
407Nr 669 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim11.04.2021 - 06:46
1568Nr 14 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w11.04.2021 - 06:25
741Nr 590 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Jeździeckiego przy ulicy Słonecznej 51A na potrzeby Wydziału Bioinżynierii Zwierząt”11.04.2021 - 06:17
600Nr 537 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie i marketing w oświacie”11.04.2021 - 06:03
1288Nr 10/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM11.04.2021 - 06:02
634Nr 503 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Coaching menedżerski”11.04.2021 - 05:55
619Nr 501 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomia – rachunkowość budżetowa”11.04.2021 - 05:55
2128Decyzja Nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej11.04.2021 - 05:04
929Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej11.04.2021 - 04:55
926Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej11.04.2021 - 04:55
1755UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem M11.04.2021 - 04:35
1181Nr 63/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie odpadami” 11.04.2021 - 04:12
1077Nr 72 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w gminie Reszel obr. Leginy 11.04.2021 - 04:02
1288Nr 70/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.04.2021 - 03:58
1020Nr 97/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej11.04.2021 - 03:04
947Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”11.04.2021 - 02:10
1016Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjych na Wydziale Nauk Ekonomicznych11.04.2021 - 02:06
2358UCHWAŁA Nr 217 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Zellmy 11.04.2021 - 01:59
2119UCHWAŁA Nr 923 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja SKRZYPCZAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego11.04.2021 - 01:33
1841Decyzja Nr 30/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchom11.04.2021 - 01:22

Łącznie 28953752 odwiedzin dla wszystkich podstron.