Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3040Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 30.11.2020 - 23:14
2334Nr 798 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na rok 201130.11.2020 - 23:14
25626Struktura Wydziału Nauk Społecznych30.11.2020 - 23:14
2819Nr 269 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Ukraińskim Państwowym Uniwersytetem Finansów i Handlu Zagranicznego30.11.2020 - 23:15
353ADAM BIELINOWICZ30.11.2020 - 23:15
2336Nr 97/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu stypendialnego dla studentów i studentek kierunku zamawianego budownictwo, realizowanego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 23:16
1344Nr 155 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2004 rok30.11.2020 - 23:16
991Nr 555 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym30.11.2020 - 23:16
1404Nr 185 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym30.11.2020 - 23:17
2662Nr 757 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu remontów na rok 2011 w zakresie wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Remont budynku nr 5 Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią...30.11.2020 - 23:17
1023Nr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego30.11.2020 - 23:18
66388Regionalne Centrum Informatyczne30.11.2020 - 23:18
1487Nr 237 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej30.11.2020 - 23:18
82Nr 178/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/202130.11.2020 - 23:18
428Nr 535 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”30.11.2020 - 23:18
2872Nr 282 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 23:18
33413Regulamin świadczeń dla studentów30.11.2020 - 23:18
2882Nr 38 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę30.11.2020 - 23:19
109Nr 165/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendi30.11.2020 - 23:19
1791Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202030.11.2020 - 23:19
9832Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201930.11.2020 - 23:19
2418Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 30.11.2020 - 23:19
1311Nr 60 z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2000 rok30.11.2020 - 23:20
3296Nr 101 z dnia 1 września 2006 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble30.11.2020 - 23:20
2243Nr 23/2017 z dnia 23 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 30.11.2020 - 23:20
1929Nr 5/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku zmieniająca Decyzję Nr 56/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. dostosowania treści Statutu UWM w Olsztynie do zmian w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym30.11.2020 - 23:21
541Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 30.11.2020 - 23:21
2652Nr 385 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja30.11.2020 - 23:21
4690Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników30.11.2020 - 23:22
37218Biblioteka Uniwersytecka30.11.2020 - 23:22

Łącznie 27705264 odwiedzin dla wszystkich podstron.